PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Ivana
Dobrý deň, prosím o informáciu, či notár môže šetriť pohyb financií na účte poručiteľa (ide o obdobie cca 10 rokov spätne), ktoré ku dňu smrti poručiteľa, resp. asi rok pred jeho smrťou, boli zrušené. Ide o to, že poručiteľ za života daroval synovi značné finančné čiastky (na kúpu auta, garáže, bytu) bez darovacej zmluvy a jedine pohybom na účte je možné preukázať aké finančné prostriedky a na aký účet boli dané.
Ďakujem.

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
notár zisťuje len stav ku dňu smrti, nie stav po ani pred, keďže dedičstvo sa prejednáva ku dňu smrti. To že daroval peniaze za života dedičovi nemá vplyv na prejednanie dedičstva, iba ten, že môžte navrhnúť započítanie tohto daru na dedičský podiel darom zvýhodneného dediča, čo musíte preukázať a notár sa tým má zaoberať ex offo. Inak sporné skutočnosti ohľadom majetku nie sú predmetom dedičského konania a vy sa môžte obrátiť na súd.
S úctou

Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
28.05.2019 17:27

katka
Dobrý deň, sme bezdetní manželský pár. Keďže mám vo vsekom pomáha moja rodinka, tak v prípade našej smrti, by sme chceli všetko odkázať mojej rodine. Jeden manželov brat žije v zahraničí a druhý nás úplne ignoruje, a preto by sme mu nič necheli odkázať. Ako to urobiť, prípadne, aby bola závet platná, nenapadnuteľná, aby manželov brat nezdedil nič z nášho majetku, ale len ty čo nám pomáhajú. Predpokladám, keby prvý zomrel manžel, všetko by išlo na mňa a potom mojej rodine. Ak zomriem prvá ja, potom všetko pôjde na manžela a potom on chce vydediť brata. AKo na to. Ďakujem Ondovova Katka.

Odpoveď od poradnaBD:
Navrhujem ,aby kazdy z manzelov urobil samostatny zavet ktorym by zavetnym dedicom bol manzel, manzelka a nahradnym dedicom pre pripad ze by sa zavetny dedic nedozil smrti zavetcu by ustanovil konkretnu osobu ci osoby z vasej rodiny.Vydedenie surodenca neprichadza do uvahy.
Závet spíšte u notára, ktorý ho uloží v registri.
notárka
13.03.2019 18:00

Dan
Dobrý den. Prosím Vás, měl bych jeden dotaz a to: sourozenec si započetl do nákladů dědického řízení i náklady na kamenické práce na hrobu rodiče – 2. měsíce po jeho smrti. Chtěl bych vědět, zda může uplatňovat i tuto pohledávku do pasív dědického řízení či nikoliv. Děkuji

Odpoveď od poradnaBD:
Zákon hovorí o primeraných nákladoch na pohreb.. čo nemusí byť aj hrobka...skúsenoť je taká, že ak nie je spor medzi dedičmi dáva sa aj hrobka... ak ju notár nepojme do pasív poručiteľa ku dňu smrti, môže si ju uplatňovať veriteľ priamo voči dedičom,lebo smrťou prechádzajú všetky práva a povinnosti na dedičov. To že pohľadávka zaradená nebude do pasív , ešte Vás nezbavuje zodpovednosti za dlhy, či povinnosti vás ako dlžníka.
Notárka
04.02.2019 21:13

František
Dobrý deň p. doktorka, chcel by som Vás požiadať o usmernenie. Objavil sa pozemok po mojich nebohých rodičoch ktorý nebol prejednaný v dedičskom konaní. Mal som jedného brata ktorý je taktiež nebohý jeho manželka a dcéra sú žijúce. Dedičmi v prvej skupine som ja a dcéra, alebo manželka môjho nebohého brata? Ďakujem pekne za odpoveď. František.

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
podstatné je či brat zomrel pred otcom alebo po ňom. Ak brat predumrel otca, jeho podiel dedí jeho dcéra, teda vnučka poručiteľa. Ak zomrel po otcovi, jeho podiel dedia dedičia Vášho brata, teda tí čo dedili po bratovi. Ak závet nebol a nikto z dedičov dediť neodmietol tak obe - jeho manželka a dcéra spoločne jeho podiel v 1/2, teda po 1/4 každá z nich.
11.01.2019 09:09

Jana
Dobrý deň, pred dvoma rokmi sme kúpili od známej byt. S ničím v ňom sme nehýbali. Po jej smrti si jej syn uplatnil nárok na hnuteľný majetok, ktorý patril zosnulej a bol v tomto byte. V prípravnom dedičskom konaní sme potvrdili, že tento majetok máme a sme ochotní ho vydať. Máme ustnu informáciu, že dedičské konanie bolo ukončené. Môžeme ho vyzvať my, aby si po tieto veci prišiel? Resp. do kedy musíme tento majetok skladovať? Ako máme postupovať, keď nebude reagovať na naše výzvy? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď od poradnaBD:
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

Dobrý deň,
Prevod bytu je riešený osobitným zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a následne občianskym zákonníkom – kúpnou zmluvou. S prevodom bytu , ktorý musí byť definovaný podľa výpisu z listu vlastníctva, uvedený popis bytu, príslušenstva bytu, spoločné časti a spoločné zariadenia, sa podľa zákona prevádza aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytu a spoluvlastnícky podiel na pozemku, na ktorom stojí bytový dom, v ktorom sa nachádza prevádzaný byt, pokiaľ patrí spoluvlastníkom. Jeho výška sa prerátava pomerom podlahovej plochy bytu k ostatným bytom. Nadobúdateľ musí prehlásiť, že pristupuje k Zmluve o výkone správy a preukázať, že nemá nedoplatky voči správcovi bytového domu či Spoločenstvu vlastníkov bytov.
Pri kúpe bytu na základe kúpnej zmluvy je vhodné v nej uviesť a jasne definovať, či sa prevádza „len“ byt ako nehnuteľnosť alebo aj bytové zariadenie, teda hnuteľné veci v ňom sa nachádzajúce, vyjadrením, napr. že byt sa prevádza v stave a so zariadením v akom sa nachádza ku dňu podpísania zmluvy. Bytové zariadenie môže byť uvedené buď v zmluve alebo môže byť jej prílohou. Týmto vyjadrením sa predíde aj Vašej situácii, z ktorej nie je jasné, či ste kúpou bytu nadobudli aj bytové zariadenie alebo ho len máte v nájme, či ho neodôvodnene užívate.
Ak máte za to, že ste bytové zariadenie nenadobudli, mali ste sa s vlastníčkou dohodnúť o vyprataní bytu s nejakým časovým ohraničením. Teraz, po jej smrti to môžete urobiť s jej právnym nástupcom, teda dedičom.
Buď sa dohodnete s dedičom mimo dedičského konania, písomnou dohodu, či protokolom o odovzdaní bytového zariadenia, no mali by ste ho vydať len ozaj oprávnenému dedičovi. Ak chcete mať ozaj právnu istotu, môžete zoznam vecí uviesť a predložiť notárovi prejednávajúcemu dedičstvo, že patria do dedičstva pop poručiteľke, aby ich pojal do súpisu majetku. Notár ako poverený súdny komisár o tom oboznámi dediča, dedičov, určí ich hodnotu, ak ju neuvediete už Vy a tieto veci prejedná, teda deklaruje v dedičskom rozhodnutí, ktorý z dedičov ich nadobudol, no Vás k vydaniu vecí zaväzovať nebude. Následne sa oprávnený dedič preukáže právoplatným dedičským rozhodnutím Vám a Vy môžete tieto veci vydať práve jemu, spôsobom a v lehote dohodnutou.
Vy nie ste účastníkom konania, preto Vás notár predvolávať na dedičské konanie nebude ani nebude doručovať.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
04.12.2018 14:54

Iveta Maková
Dobrý deň, babka tesne pred smrťou darovala nehnuteľnosti- pozemky vnukovi, ten podal návrh na vklad až po jej smrti .A tak v ešte 2 mesiace po jej smrti bola vedená na LV ako vlastník, len niekde bola vyznačená plomba , na iných LV ani to .Notár dedičské konanie ani nezačal , nakoľko babka bola nemajetná . Postupoval správne ?Nemal sa tento majetok prejednať , ak bol v čase smrti vedený na babku ?
Ďakujem.

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň
Áno, máte pravdu. Dedičstvo sa nadobúda ku dňu smrti poruč, teda je rozhodujúce kto ku dňu smrti majetok vlastnil. Na 2. strane nikto z dedičov zrejme nespochybnil stav zápisu v KN, teda na obdarovaného. Aj teraz môžte vec riešiť, keďže na takéto právne situácie už existuje aj judikatúra NS SR... Môžte podať žalobu o určenie, že majetok patril ku dňu smrti babky do dedičstva, čo sa dá preukázať zo zmluvy a údajov katastra. Následne s pripojeným rozsudkom súdu podáte návrh na prejednanie dedičstva a notár v súlade s § 198 ods. 2 prejedná tieto nehnuteľnosti ako dedičstvo.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
29.11.2018 13:57

Miriama F
Dobry den chcela by som sa spytat ohladom dedicskeho konania.moj otec si chce Zobrat uver avsak na katastri ho stopli s tym že od chalupy nema vlastnicky list ktory potrebuje. Problem je v Tom ze pozemok na ktorom chalupa stojí je zapisany v katastri ako zastavane plochy ale chalupa ktoru staval dedko teda otec mojho otca v 70 rokoch co bolo 3 miestnosti plus kupelna nefiguruje nikde teda cierna stavba a Prave preto Nema ziadny vlast.list .za ten čas otec vela na chalupe porobil a nedavno spravil na novo strechu .no ide o to že na Tom katastri otcovi povedali že musi otvorit dedicske konanie a ze jeho surodenci by mu mali podpisat že sa vzdavaju deliny na ten dom. Jeden surodenec zomrel .chcem sa spytat co ma otec robit kam a za kym ma teraz ist a aky bude dalsi postup velmi pekne Vam dakujem za odpoved

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
Váš prípad vôbec nie je ojedinelý. Zápis stavby do katastra nehnuteľnosti sa samozrejme spravuje právnym poriadkom, zákonom platným podľa času roku výstavby a pre účely zápisu do katastra nehnuteľností sa vyžaduje predloženie nejakých listín. Pre účely zápisu stavby skončenej výstavbou do r. 1975 sa aj dnes vyžaduje listina (rozhodnutie) o určení súpisného čísla na jestvujúcej parcele, ktoré vydáva Obec príslušná podľa katastrálneho zákona. Žiadosť podáva stavebník resp. jeho právny nástupca. Pokiaľ ide o stavby novšie, teda od r. 1976 vyžaduje sa stavebné konanie a teda kolaudačné príp. iné rozhodnutie. Geometrický plán na zameranie stavby je potrebný tiež. Píšete v 70-tych rokoch, preto treba podľa upresneného dátumu výstavby aj takto pokračovať, teda predložiť vyššie uvedené litiny.
Ak stavebník zomrel pozemok aj stavba môžu byť predmetom konania o dedičstve, ak ani pozemok nebol prejednaný v dedičskom konaní a stále je na liste vlastníctva evidovaný Váš starý otec. Notár teda prejedná v konaní o dedičstve pozemok, na ktorý je založený list vlastníctva súčasne aj stavbu, chalupu , ak bude mať vyššie uvedené doklady (podľa roku výstavby buď len listinu o určení súpisného čísla alebo aj stavebné/kolaudačné rozhodnutie). Notár spolu so svojím meritórnym rozhodnutím predloží elektronicky aj požadované doklady (listinu o určení súp. čísla, geometrický plán či kolaudačné rozhodnutie) a katastrálny odbor rovno zapíše ako vlastníka stavby a pozemku dediča, ktorý ich nadobudne v konaní o dedičstve.
Dedičmi budú dedkove deti, teda Váš otec a jeho súrodenci, ak dedko nezanechal závet a babka tiež zomrela. V konaní o dedičstve môžu všetci súrodenci o vyporiadaní dedičstva uzatvoriť dohodu, výsledkom ktorej bude aj napríklad výlučné vlastníctvo Vášho otca, ak sa mu súrodenci svojich podielov (každý má rovnaký podiel, ak babka už nežije), či už s alebo bez povinnosti výplaty, vzdajú. Ak by sa mu súrodenci nechceli svojich podielov vzdať, otec ako dedič, ktorý čiastočne investoval do cudzej veci, sa môže domáhať započítania investícii voči ostatným dedičom, pričom ak nedôjde k zmieru pred notárom, tak len v súdnom konaní mimo konania o dedičstve.
Druhou možnosťou je prejednať v dedičskom konaní len pozemok a vlastník pozemku bude žiadať zápis stavby na svoje meno, ak preukáže že bol stavebníkom on.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
25.10.2018 18:37

Mária G
Dobrý deň,
manžel má dospelé deti z prvého manželstva a spolu máme 2 dospelé deti. Za trvania manželstva som zdedila aj darom dostala nehnuteľnosti ako výlučný vlastník a tieto som z časti speňažila. Po dohode s manželom som peniaze som uložila na môj osobný účet v banke (nie spoločný) a naše deti sú spoludisponentami účtu. Otázka: V prípade dedičského konania po manželovi, bude do vysporiadania dedičstva zahrnutý aj tento osobný účet ? Čitala som, že do dedičstva sa zahrňujú všetky účty manželov bez ohľadu na to, kto je ich majiteľom. Ako zabrániť tomu, aby môj účet nebol predmetom dedičského konania zo strany manželových detí? Za odpoveď ďakujem Mária G.

Odpoveď od poradnaBD:
Odpoveď
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

Dobrý deň,
Pokiaľ ide o otázku právneho posúdenia peňazí na osobnom účte, treba rozlíšiť či sa jedná o majetok, peniaze nadobudnuté za trvania manželstva alebo nie, a teda majetok patriaci do bezpodielového spoluvlastníctva alebo do Vášho výlučného vlastníctva. Podľa §143 Občianskeho zákonníka v BSM je všetko, čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom.. Je teda zrejmé, že tieto zdedené nehnuteľnosti nepatria do BSM tak, ako do BSM ani nepatria peniaze získané za predaj týchto vecí získaných darom. Do BSM však podľa ustálenej judikatúry patrí výnos získaný z týchto vecí či peňazí, teda prípadný úrok z peňazí na účte.
Preto v prípade dedičského konania po Vás, ak sa bude vyporiadavať BSM medzi Vaším manželom a dedičmi (Vašimi deťmi) a notár zistí, že na osobnom účte za trvania manželstva existuje nejaký peňažný zostatok, je potrebné mu preukázať, že sa jedná o majetok, peniaze – kúpnu cenu utŕženú za nehnuteľnosti Vo Vašom vlastníctve. Postačilo by aj čestné vyhlásenie Vášho manžela urobené za Vášho života, resp. jeho vyhlásenie zhodné s vyhlásením Vašich detí urobené na pojednávaní. Tým sa má potom celá suma, resp. suma ponížená o ½ z výnosov z tejto sumy (kúpnej ceny), pojať do dedičstva po Vás a nebude predmetom vyporiadania po ½ do dedičstva a po ½ pozostalému manželovi.
Ak budú peniaze vo výške celej kúpnej ceny zaradené do súpisu majetku dedičstva stávajú sa predmetom dedenia.
Ak neurobíte závet dedičmi celého majetku po Vás bude manžel a Vaše dospelé deti, teda nie deti Vášho manžela. Deti Vášho manžela budú dediť po ňom, a to prípadne aj Váš majetok, ak ho zdedí po Vás Váš manžel. Takže deti Vášho manžela nemajú dedičský nárok na žiaden Váš majetok, keďže nie sú dedičmi po Vás.
Ak urobíte závet, ktorým všetok majetok, resp. len peniaze na Vašom osobnom účte odkážete svojim/Vašim dvom plnoletým deťom, Váš manžel bude z dedenia vylúčený, lebo nemá postavenie neopomenuteľného dediča, a teda ani jeho deti (napr. v prípade jeho smrti) nebudú dediť Váš majetok právom po ňom. Tak si zabezpečíte, že deti Vášho manžela nebudú dediť prípadný podiel ½ z peňazí po Vás, v dedičskom konaní po ich otcovi, Vašom manželovi.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
26.09.2018 14:00

poradnaBD
Dobrý deň,
môžte mi prosím povedať čo potrebujem, aby ste moje OZ, ktorého som predsedom od minulého roku kedy vzniklo, na registráciu do Vášho registra prijímateľov 2% z dane z príjmu a koľko ma to bude stáť?
Ďakujem

Odpoveď od poradnaBD:
Odpoveď
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

Dobrý deň,
Áno, občianske zduženie, nadácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti, organizácia s medzinárodným prvkom, Slovenský Červený kríž, subjekty výskumu a vývoja, Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy, ktoré vykonávajú v predmete činnosti - ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v
oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, veda a výskum, organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti sa môžu uchádzať o registráciu do zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018.
Táto registrácia prebieha od 1. septembra 2018 do 15. decembra 2018. V rámci tohto obdobia môžete požiadať o registráciu, keďže registráciu je potrebné opakovať každoročne bez ohľadu na to, či organizácia už bola, alebo nebola v predchádzajúcich rokoch zaradená do zoznamu prijímateľov. Štatutárny zástupca určenej právnickej osoby alebo ním poverená osoba za účelom registrácie notárovi predloží:
• rozhodnutie o registrácii – vzniku právnickej osoby: stanovy, zriaďovacia listina (organizácia musela vzniknúť v roku 2017 a skôr, aby sa mohla v tomto roku registrovať do Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2018, teda organizácie, ktoré vznikli v roku 2017 ešte nemôžu byť zapísané do zoznamu prijímateľov 2%).
• potvrdenie od Sociálnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že PO nemá nedoplatok na povinnom poistnom. Ak PO nemá pracovníkov v zamestnaneckom pomere, potrebuje od Sociálnej poisťovne získať potvrdenie o tom, že nie je vedená
v registri a tým jej ako zamestnávateľovi nevznikla odvodová povinnosť na nemocenskom a dôchodkovom poistení.
• potvrdenie od príslušnej zdravotnej poisťovne nie staršie ako 30 dní o tom, že právnická osoba nemá nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie, a to od tej poisťovne, kde sú zamestnanci PO poistení. Ak sú niektorí zamestnanci poistení u jednej a niektorí zamestnanci u inej zdravotnej poisťovne, je potrebné získať potvrdenie od každej poisťovne. Ak PO nemá zamestnancov, toto konkrétne potvrdenie nepredkladá.
• potvrdenie banky o vedení účtu právnickej osoby – v tvare IBAN, na ktorý má byť podiel 2 % z dane poukázaný.
• Ak došlo k zmene v osobe štatutárneho zástupcu (oproti zriaďovacej listine alebo posledných volieCool, uznesenie alebo inú listinu z ktorej by jeho zvolenie do funkcie štatutárneho zástupcu vyplývalo.
• Odmena notára a NK SR za tento úkon je 44,13 € bez DPH, 52,96 € s DPH.
Preto je najvyšší čas predložiť notárovi požadované doklady, aby ste zápis do 15.12 stihli, lebo po lehote už sa o príjem 2% nemôžte uchádzať, pričom ak registrujete u toho istého notára ako predtým, stanovy ste mu už predložili pri prvej registrácii, tak už len ostatní doklady
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
19.09.2018 11:54

Alena
Dobrý deň, prebieha dedičské konanie a my sme sa dozvedeli výšku notárskych poplatkov, ale zdajú sa nám privysoké. Môžme žiadať konajúceho notára, aby nám presne povedal, čo je zahrnuté v poplatku, a prečo sú tak vysoké ? A môžeme požiadať o ich zníženie ? Ďakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, v zmysle § 47 a § 50 Civilného mimosporového konania (ďalej len CMP), trovami konania sú aj odmena notára za vykonané úkony súdneho komisára a jeho účelne vynaložené hotové výdavky. V konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Ak je dedičov niekoľko, platia tieto trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva. Výška odmeny notára ako súdneho komisára v konaní o dedičstve je presne ustanovená právnym predpisom, a to vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR, podobne ako u exekútorov, advokátov, či súdne poplatky určené v zákone, a teda nie je výsledkom voľnej tvorby cien medzi notármi, či medzi dedičmi a už vôbec nie medzi notárom a dedičom. Jedná sa o vyhlášku č.31/1993 Z.z., konkrétne je odmene súdneho komisára v konaný o dedičstve venovaný § 11 až 14. Základom odmeny notára ako súdneho komisára je všeobecná hodnota majetku poručiteľa. Podľa §200 ods. 2 CMP sa ňou rozumie cena, ktorá by sa dala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže pri poctivom predaji, keď kupujúci i predávajúci budú konať s náležitou informovanosťou a opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. Ustálená judikatúra hovorí, že všeobecnou hodnotou je cena obvyklá, teda cena trhová. Notár ju zisťuje z cenových predpisov, znaleckých posudkov, či odborných vyjadrení predajcov s predmetným majetkom, ktorý sa na účely prejednania v konaní o dedičstve takto ohodnocuje.
Z takto určenej hodnoty, ako základu odmeny sa odmena vypočíta percentuálnou sadzbou, ktorá sa so vzrastajúcou výškou znižuje, z 2% na 1%, 0,7%... V zmysle § 14 ods. 1 uvedenej vyhlášky, môže dokonca odmenu súdny komisár primerane zvýšiť, najviac však o 50 percent, ak úkony notára boli mimoriadne obtiažne alebo časovo náročné. Notár vo výroku konečného uznesenia o dedičstve, ktorým sa priznáva aj odmena a náhrada hotových výdavkov presne uvedie, ako bola vypočítaná jeho odmena, prípadne aká je výška jeho hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára najmä cestovné a telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada hotových výdavkov Notárskej komory SR za prístup do Centrálneho informačného systému a iné. Okrem odmeny a náhrady hotových výdavkov má notár nárok na náhradu za stratu času podľa § 18 vyhlášky č. 31/1993 Z.z. K takto vypočítanej odmene a náhrade hotových výdavkov sa priráta 20 % DPH, ktorú vyrubujú povinne všetci notári v SR, čo samozrejme aj navýši cenu samotného poplatku dediča.

Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
21.06.2018 09:07