PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Leonard Huňa
Dobrý deň,asi v r.1997 som kupoval pozemok,ktorý vlastnil bývalý majiteľ na základe prídelovej listiny z r.1957. V tom čase bol však stav neidentický,tzn.dal som urobiť geometrický plán aby sme vedeli urobiť prepis.Geodet však objavil vrámci pozemku jednu parcelu,ktorá nefigurovala ani na mapách u starostu obce, ale na správe katastra ju mali s uvedenými dvomi vlastníkmi ale v správe SPF. Rád by som túto parcelu získal nejakým spôsobom,uvažujem o vydržaní pozemku nakoľko ho užívam dlhé roky. Zo strany uvedených vlastníkov som sa dopátral po potomkoch z jedného z nich, avšak vdova po druhom z nich,momentálne by mala byť vo veku vyše 90 rokov (ak ešte žije)a jej miesto pobytu je neznáme-vraj si ju zobral nejaký synovec do Rakúska na dožitie a nikto nemá vedomie kde je a či ešte žije. Chcem sa opýtať, či je v súčasnosti zo strany SPF vôbec čakať ústretovosť pri vydržaní? Počul som že všetky podobné žiadosti zamietajú. Chcem ešte doplniť,že zo strany potomkov po jednom z vlastníkov nie je problém ani záujem o tento pozemok a sú ochotní podporiť vydržanie. Má cenu sa do toho takýmto spôsobom púšťať?Alebo je iný spôsob ako získať tento pozemok? Ďakujem za odpoveď

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
zamietavých stanoviskách SPF k vydržaniu mám skúsenosť aj ja, no možno sa to časom zmenilo. Takže skúste si zaobstarať súhlasné vyjadrenie od známych vlastníkov a ich právnych nástupcov, rovnaké vyjadrenie od obce, v katastrálnom území ktorej sa pozemok nachádza a tieto vyjadrenia pripojte k žiadosti na SPF. Druhá možnosť je požiadať SPF o zrušenie podielového spoluvlastníctva k podielu v správe SPF za fin. náhradu postupom podľa §16 ods. 1 zák. č. 180/1995 Z.z. a čl. XVI Pokynu SPF.
S pozdravom
Notárka
28.01.2015 19:52

Daniela
Prosím o radu. Dozvedela som sa o majetku, ktorý zdedila moja stará mama. Moja mama je už tiež mŕtva. Dedické konanie nebolo, pretože sme o žiadnom majetku nevedeli. Bola som príbuznými vyzvaná, že moja stará mama mala majetok a mám preto požiadať o obnovu dedičského konania na základe objaveného majetku. Poradte mi ako mám postupovať a ako sa dá zistiť číslo dedického konania po mojej starej mame. Ja nemám žiadne doklady ohľadom dedického konania po starej mame. Dá sa niekde toto zistiť ak áno kde.Ďakujem Vám za radu.

Odpoveď od poradnaBM:
Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, alebo po vydaní osvedčenia o dedičstve nejaký poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku konanie o dedičstve.
Je potrebné podať návrh na prejednanie novoobjaveného majetku na súd, ktorý prejednával pôvodné dedičské konanie po Vašej starej mame (súd, v obvode ktorého mala posledný pobyt). K tomuto návrhu pripojte úmrtný list starej mamy, ak nemáte dedičské rozhodnutie. Ďalej údaje o jej dedičoch (aspoň meno, priezvisko, adresa), čo navrhujete prejednať, aký majetok po nej zostal a súdny poplatok.
25.01.2015 20:22

Zanet
Dobrý deň,
zaujímalo by ma, keď dedič (matka poručiteľa) pri predbežnom šetrení požiadal o konvokáciu veriteľov, či sú nejaké dôvody, pre ktoré notár tento úkon nevykoná. Žiadali sme to v mailovej komunikácii asi 4x, v poslednom maili ma notár iba upozornil, že on je ten, čo vedie z poverenia súdu dedičské konanie a že nám nebude dávať žiadne informácie.
Poručiteľ mal v podstate len samé dlhy a exekúcie, o žiadnom hnuteľnom ani nehnuteľnom majetku nemáme vedomosť. Mal len osobný účet, na ktorom je minimálna čiastka. Notár nám dal len takú informáciu, že majetok nepatrnej hodnoty bude vydaný tomu, kto hradil náklady na pohreb (hradite ich matka poručiteľa, ktorá by mala byť zároveň aj dedičom) a dlhy resp. exekúcie nebudú predmetom dedenia.
Chcela by som teda vedieť, či môže dedič požiadať o konvokáciu veriteľov aj v prípade, že dedičské konanie bude pravdepodobne zastavené pre majetok nepatrnej hodnoty. Konvokácia by mala slúžiť ako ochrana do budúcnosti. Čo sa stane v prípade, ak sa neskôr zistí nejaký majetok, alebo poručiteľovi niekto odkáže nejaký majetok? Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň
samozrejme, že konanie vedie súdny komisár, no práve konvokáciu môže vykonať len na návrh Vás ako dedičov. V prípade, ak dochádza k vydaniu nepatrného majetku a vy nededíte, teda ani nezodpovedáte za žiadne dlhy, tak sa notárovi zdal tento úkon neopodstatnený pre výsledok konania. Ak sa začne konanie o novoobjavenom majetku, vždy môžte konvokáciu nevrhnúť, aby ste nezodpovedali v prípade uspokojenia pohľadávok veriteľov mimo zákonného poradia, aj nad hodnotu dedičstva.
S pozdravom
Notárka
22.01.2015 01:41

Simon
Dobrý deň, chcel by som sa opýtať ako to je s nehnuteľnosťou, pozemkom a ich vydržaním. Máme pozemok s dvojdomom a spoločným pozemkom užívame to cca 20 rokov. Jednu polovicu vlastní pravdepodobne praujo(starkého brat), ktorý ju získal po mame. Starký boli traja bratia,ale oni sa ho vzdali v prospech tohto uja. Následne o pár rokov to starký od neho odkúpil avšak to nieje na papieri, resp máme len lístok o zaplatení. Tento ujo nám dal prísľub že nám podpíše čo bude potrebné. Druhú polovicu vlastnila jedna rodina avšak starký aj ich vyplatil , tí mali jedného syna ale ten tiež už zomrel, následne by to mala dediť po ňom jedna teta ale neviem či to má zahrnuté v dedičstve po ňom a ani nevie kde ho má. Dala tiež prísľub že podpíše všetko čo bude potrebné. Chcem sa opýtať kde sa mám obrátiť aby som zistil žijúcich dedičov,(ich nasledovníkov)? Notárka mi povedala že pred začatím vydržania si mám zistiť či budú všetky osoby ochotné podpísať potrebné dokumenty a prefotiť si ich dedičstva avšak tu je problém!!! Kde by som mohol zistiť kto je dedičom po tom a tom aby som sa mal o čo oprieť?

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
dedičské rozhodnutia po mŕtvych evidovaných vlastníkoch na liste vlastníctva, získate len z príslušného súdu, ktorý viedol dedičské konanie po poruč., teda na tom súde, v obvode ktorého mal naposledy bydlisko. Alebo ho získate o žijúceho dediča. Informatívne by ste mohli zistiť dedičov aj na príslušnom obecnom úrade, kde naposledy býval pôvodný vlastník. Pomôcť by Vám mali hlavne žijúci príbuzní.
S pozdravom
Notárka
21.01.2015 17:03

Želmíra Bodnárová
Dobrý deň prajem,
Otec zomrel v 11.2014.Rodičia boli rozvedení od môjhu útleho detstva. Pred smrťou žil v terajšou manželkou, synom a jeho rodinou. O smrti otca ma informovali, zučastnikla som sa pohrebu, v rozlučkovej reči ale spomenuji le syna z 2. manželstva. Obávam, sa že ma " nepovažujú za rodinu ". Ako môžem zistiť či sa začalo dedičské konanie a či ma v ňom nezatajili bez toho, aby som ich musela kontaktovať. A tiež ako by som mala postupovať, ak by k zatajenu došlo.

Ďakujem

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
keďže ste dcérou, ste dedičkou a preto oprávnenou osobou informovať sa na príslušnom súde posledného trvalého pobytu Vášho otca a požiadať o vydanie právoplatného ded. rozhodnutia, ak už konanie bolo bez Vašej účasti skončené.
Ak ste bola opomenutá ako dedička, máte ochranu oprávneného dediča podľa §485 OZ a podať žalobu do 3 rokov od právoplatnosti osvedčenia o dedičstve.
S pozdravom
Notárka
15.01.2015 11:32

Eva
Dobrý den, mala by som zaujem zomrel mi manžel mamme spolocný byt, zahradu, korú som dedila po otcovi bola darovana mne aj manželovi, a polovicu domu, ktorú zdedil po rodicoch aký je podiel pri deddicskom konaní mam dve dcery

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň.
V I. dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a manželka. Vo Vašom prípade každý z Vás má podiel po 1/3 z majetku patriaceho do dedičstva. Je potrebné rozlišovať medzi majetkom, ktorý bol v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov a majetok, ktorý patril len poručiteľovi. Majetok, ktorý Váš manžel zdedil (polovica domu zdedená po rodičoch) a ktorý mu bol darovaný (polovica záhrady) patrí do jeho výlučného vlastníctva, ide do dedičstva a máte nárok na 1/3. Majetok, ktorý ste spolu kupovali, napr. byt, ten patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov – skrátene „BSM“). V rámci vyporiadania BSM polovica bytu patrí poručiteľovi – ide do dedičstva a druhá Vám a z tej druhej polovice idúcej do dedičstva máte podiel 1/3, t.j. spolu máte 4/6. O svojej polovici môžete rozhodnúť, že si ju necháte, alebo že „ju vložíte“ do dedičstva po poruč. a predmetom dedenia bude celý byt.
V otázke píšete, že „mam dve dcéry“. Ak sú to iba Vaše dcéry, ale nie dcéry Vášho manžela, ani si ich neosvojil, potom nastupuje II. dedičská skupina, kde dedia: manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
13.01.2015 12:18

Zuzana Kričková
Dobrý deň
Nevlastný otec za života mal životnú poistku kde neuviedol kto bude oprávnený v prípade smrti - čiže bolo tam uvedené neurčuje. Čo som si doposiaľ zistila, plnenie by malo byť v zmylse § 817 OZ vyplatená manželke čo sa aj stalo.....ale chcem sa opýtať či uvedená poistka respektíve poistné plnenie podlieha aj dedičskému konaniu...ďakujem Zuzana Kričková

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
nie poistné plnenia sú vylúčené z dedenia a vzťahuje sa na nich osobitný zákonný režim prechodu práv smrťou a to priamo na osoby oprávnené určené poistníkom alebo na osoby uvedené v §817. Teda notár sa poistným plnení nemôže v ded. konaní zapodievať, len poskytnúť potvrdenie o okruhu dedičov na žiadosť dediča na tento účel vystavený.
S úctou
Notárka
17.12.2014 11:32

jana
Dobrý deň chcem sa opýtať mamina ma jednu polovicu domu a my súrodenci druhú polovicu sme tri po 1/6 da sa prepisat polovica domu maminina A 1/6 od druhého súrodenca na mna .tretí nesúhlasí s podmienkami pritom už dostal polovicu domu po mamaininych rodičoch darom . Musia súhlasiť všetci alebo da sa ze si tu 1/6 nechá a ja si prepisem ostatné čiže polovicu a 1/6 z domu ďakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň.
Nemôžete „prepísať“ podiel niekoho (tretieho súrodenca) na seba bez jeho súhlasu. Ak on nechce previesť na Vás svoj podiel, tak môžete túto situáciu riešiť tak, že on si nechá svoj podiel v 1/6 a Vy s mamou a druhým súrodencom uzavriete zmluvu (kúpnu alebo darovaciu), na základe ktorej Vy nadobudnete 2/3 z domu a nepotrebujete k tomu jeho súhlas.
11.12.2014 13:49

Roman Garaj
Dobrý deň,

rád by som sa opýtal:
Som druhýkrát ženatý a z prvého manželstva mám 3 deti. Rád by som svoj nehnuteľný majetok odkázal im. Terajšej manželke by som rád zanechal určitý rozsah finančných úspor.Je to možné vyriešiť záväťou?

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň.
Áno, môžete spísať závet, kde odkážete svoj nehnuteľný majetok svojim deťom a terajšej manželke by ste odkázali závetom určitý obnos peňazí. Stačí sa objednať u ktoréhokoľvek notára a on Vám nielen odborne poradí, ale Vám ho aj spíše.
08.12.2014 16:52

jana
Dobrý deň chcela by som sa opýtať rodičovský dom je polovica mamina a druhá rozdelená medzy troch po 1/6 Chcem to prepisat na seba mám 1/6 . Dá sa prepisata polovica a jedna sestina na mna .A tu tretiu jednu šestinu nech si nechá keď nesúhlasí s podmienkami alebo musia súhlasiť všetci.Dakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň.
Nemôžete „prepísať“ podiel niekoho (tretieho súrodenca) na seba bez jeho súhlasu. Ak on nechce previesť na Vás svoj podiel, tak môžete túto situáciu riešiť tak, že on si nechá svoj podiel v 1/6 a Vy s mamou a druhým súrodencom uzavriete zmluvu (kúpnu alebo darovaciu), na základe ktorej Vy nadobudnete 2/3 z domu a nepotrebujete k tomu jeho súhlas.
04.12.2014 16:03