PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Eva Cervenkova
Dobry den, chcem sa informovat ohladom testamentu - zavete, moze ju u slovenskeho notara zriadit cudzinec neclenskeho statu, ktory tu na Slovensku ma povoleny pobyt na 5 rokov na zaklade manzelstva? Dakujem.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
v podstate cudzinec môže zriadiť závet aj u slovenského notára. Treba tu sledovať aj iné pohľady, a to, či sa prejednávajúci súd štátu dozvie o existencii závetu, ktorého originál ostane u notára a ktorý zaregistruje v NCRzá (registra závetov) a po ďalšie, ako sa bude posudzovať v prípade ded. konania platnosť tohto závetu.
Ak by v čase smrti mal cudzinec obvyklý pobyt v SR, bola by založená právomoc slovenského notára na ded. konanie podľa slovenského práva a podľa neho by sa aj posúdila platnosť závetu. Rovnako by taký slovenský notár, súdny komisár nemal problém vylustrovať závet spísaný u notára v SR. Iná situácia by však bola, ak by mal cudzinec aj obvyklý pobyt v čase smrti v cudzine, v EÚ alebo dokonca mimo EÚ a v takomto prípade by s najväčšou pravdepodobnosťou rozhodoval súd obvyklého pobytu (pokiaľ by to bol štát EÚ) podľa svojho práva, podľa ktorého by aj posúdil platnosť závetu alebo štát štátneho občianstva (pokiaľ by bol obvyklý pobyt mimo EÚ) podľa svojho práva. Problém by mohol nastať aj so zistením závetu, keďže len notári v SR majú prístup do NCRzá a tak by na existenciu závetu musel niekto poukázať. V závete by mohol závetca, cudzinec vykonať aj voľbu práva štátneho občianstva, ako rozhodného práva, ktoré by sa aplikovalo na celé ded. konanie (teda nie slovesnké právo) a podľa ktorého by sa aj posudzovala platnosť závetu. Závetcu by mohlo k tomu viesť napr. výhodnejšie podiely, či slabšie postavenie neopomenuteľných dedičov podľa cudzieho práva oproti slovenskému právu, ktoré zabezpečuje povinný podiel potomkov v prípade závet.
Takže tieto skutočnosti treba zvážiť a notár Vám pri spísaní závetu vyberie najvhodnejšiu a právne korektnú formu.
21.11.2014 11:27

František
Dobrý deň
Chcem sa opýtať, ak zosnulému poručiteľovi patrila poľnohospodárska pôda a nebolo ešte jej ďalšie vlastníctvo vysporiadané dedičským konaním - môžu niektorí z dedičov svojvoľne užívať túto pôdu - sadiť, siať a obrábať si ju vo svoj prospech? Aký je ďalší postup v takomto prípade? Ďakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, pán František.
Dedičstvo sa v zmysle § 460 OZ nadobúda smrťou poručiteľa, čo znamená, že na prechod práv a a povinností tvoriacich predmet dedičstva dochádza už v okamihu a bezprostredne smrťou fyzickej osoby.
V období od smrti poruč. až do vyporiadania dedičstva právoplatným rozhodnutím súdu sú dedičia považovaní za vlastníkov celého majetku patriaceho do dedičstva (všetkých vecí, hodnôt a iných majetkových práv poruč.) z právnych úkonov, týkajúcich sa vecí, hodnôt alebo iných majetkových práv patriacich do dedičstva sú oprávnení a povinní voči iným osobám spoločne a nerozdielne. Dedičov je teda potrebné v období od smrti poruč. až do rozhodnutia súdu o potvrdení nadobudnutia dedičstva považovať za spoluvlastníkov vecí patriacich do dedičstva so všetkými právami a povinnosťami spoluvlastníkov. Ich dedičský podiel pritom vyjadruje mieru, akou sa navzájom podieľajú na týchto právach a povinnostiach. Platí to aj v prípade, ak doposiaľ nebolo ukončené konanie o prejednaní dedičstva, resp. v konaní o jeho dodatočnom prejednaní.
18.11.2014 19:06

Oľga Gašparíková
Som nemanželské dieťa zomrelého /súdom bol zaviazaný platiť a platil na mňa výživné. Po jeho t.j. môjho otcovej smrti, jeho súčasná rodina ma zatajila ako dodičku. Dedičské konanie bolo bezo mňa, zatajili ma. Osvedčenie o dedičstve sa o mne ani nezmieňuje. Aké mám môžnosti, aby som bola zahenutá do didičstva po mojom otcovi?
Ďakujem. Oľga Gašparíková

Odpoveď od poradnaBM:
Občiansky zákonník v § 485 a nasl. hovorí o Ochrane opráneného dediča. Podľa § 485 OZ: Ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča.
V prípade ochrany dediča ide o špeciálnu úpravu ochrany vlastníctva, a to tým, že na rozdiel od vlastníckeho práva sa premlčuje. Premlčacia doba je trojročná a plynie od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa dedičské konanie právoplatne skončilo. Tento právny inštitút upravuje právo oprávneného dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom. Za oprávneného dediča je potrebné pokladať toho, v prospech koho svedčí niektorý z dôvodov dedenia a napriek tomu nebol účastníkom dedičského konania. Právo oprávneného dediča proti neoprávnenému dedičovi je súdne vymáhateľné žalobou na vydanie dedičstva. Nepravý dedič je povinný vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má. Nepravý dedič má právo na náhradu vynaložených nákladov v celom rozsahu len vtedy, ak nevedel a nemohol vedieť, že oprávneným dedičom je niekto iný. Právo na náhradu nevyhnutných nákladov má vtedy, ak o tom vedel alebo mohol vedieť. Ak nepravý dedič odmietne vydať dedičstvo oprávnenému dedičovi, môže sa oprávnený dedič domáhať jeho vydania na súde žalobou o vydanie dedičstva.
13.11.2014 13:30

Milan
Dobry den, chcem sa spytat ako to je s darovanim a s predajom nehnutelnosti.
Rodicia mojho otca kupili rodiny dom aj so zahradou v roku 1987, pricom obaja boli vlastnikmi. Babka zomrela v roku 2008 a po dohode o dva mesiace sa stal vlastnikom moj otec. Dedko zomrel o rok neskor. Minuli rok (2013) som si ten dom zacal prerabat po dohode s mojim otcom. Rad by ho prepisal na mna. Co je pre mna lepsie? Ak mi ho preda alebo daruje? Ake su tam poplatky a podmienky?
Za odpoved Vam vopred dakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň.
Ak otcovi budete vyplácať určitú sumu za prevod domu na Vás, tak je potrebné spísať kúpnu zmluvu. V prípade kúpnej zmluvy by ste dom nadobúdali do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak ste ženatý. V prípade darovacej zmluvy nadobúdate nehnuteľnosti len do svojho výlučného vlastníctva, aj keby ste boli ženatý, avšak v prípade, ak by ste svojím správaním k otcovi ako darcovi hrubo porušovali dobré mravy alebo sa tak správali k členom darcovej rodiny , môže Vás požiadať o vrátenie daru. Za hrubé porušenie mravov sa podľa zákona považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, chorobe a to isté platí aj voči členom darcovej rodiny.
Podstatnou náležitosťou darovacej zmluvy je bezplatnosť, čo v praxi znamená, že darca za svoj dar nedostane žiadnu protihodnotu. Ak darca požaduje za svoj dar nejakú protislužbu, výkon alebo činnosť, nemožno hovoriť o darovacej zmluve.
Notár vykonáva svoju činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob jej určenia upravuje príloha vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, ktorá obsahuje sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť. Základom odmeny pri darovacej zmluve je cena predmetu notárskeho úkonu. Pri kúpnej zmluve by to bola kúpna cena.
V porovnaní so zmluvou, ktorú si spíšete sami, majú zmluvy napísané formou notárskej zápisnice "väčšiu dôkaznú silu". Ak notár osvedčí len podpis na dokumente, ktorý sám nevyhotovil, tento dokument nie je verejnou listinou. Ďalšie výhody zmluvy pojatej do notárskej zápisnice si môžete prečítať v našej rubrike Notárska činnosť, alebo príďte sa informovať na náš notársky úrad.
31.10.2014 16:50

elena
dobry den,chcem sa spytat ak osoba o ktoru sa staram je v nemocnici akym spôsobom mozem dostat jej dôchodok je vdova a bezdetna ,ci ho moze podpisat v nemocnici alebo pôjde do depozitu a do dedickeho konania,ja jej potrebujem zaplatit telefon a cast za byt ,ak to pojde do dedickeho konania kto ho bude detit ma este dvoch bratov,dakujem

Odpoveď od poradnaBM:
O možnostiach doručovania dôchodku do nemocnice sa informujte na príslušnej pošte. V zmysle odseku 1 § 475 OZ Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Aby ste sa mohli stať dedičom po tejto osobe, museli by ste spĺňať podmienky stanovené zákonom pre spolužijúcu osobu, ak poručiteľka nespísala závet. Vtedy má prednosť dedenie zo závetu.
15.09.2014 14:45

erika
Dobry den
Moj otec zomrel novembri 2012, dedicske konanie mame uz za sebou sme styria dedici nemal na ucte vela na osobu ciste 491,eur po konani sa objavila dlh na mestkom urade ,z toho som ja zaplatila 1/4 co patrilo mne. Teraz v auguste zase objavil novy dlh,ktory mal v banke a ktoreho uz odkupila jedna spolocnost o ktorom sme nevedeli, medzitim som uz dala urobit otcovu hrob ktory stal skoro tri krat tolko nez dedicstvo.
Moja otazka je ze tieto vydavky ktore som zaplatila (mam na mysli zaplatanie dlhu voci mestskemu uradu a zaplatenie za hrobu(kamen)) ci mozem ich pouzivat na odpocitanie z dlu ktory my teraz prislo? Za odpoved Vam dakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Nie, nemôžete si z otcovho dlhu v banke odpočítať to, čo ste zaňho uhradili mestskému úradu ani svoje výdavky na zaplatenie hrobky Vášho nebohého otca. V zmysle § 470 Obč. zák. ods. 1 dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou.
A ak je viac dedičov, zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu.
04.09.2014 08:52

Jana
Dobrý deň, chcela by som poprosiť o radu. Môj manžel zomrel v r.2002. Prebehlo riadne dedičské konanie. Do dedičského konania nebola zahrnutá záhrada, pretože listy vlastníctva boli vydané až v roku 2003. Akosi som na to všetko pozabudla a teraz v roku 2014 som požiadala o dodatočné dedičské konanie. Budem platiť poplatok za dedičské konanie? Môže sa syn, ktorý by mal byť vlastníkom 1/4 záhrady hneď na dedičskom konaní zriecť svojho podielu v prospech mňa? Za skorú odpoveď Vám vopred ďakujem.

Odpoveď od poradnaBM:
Áno, notárovi patrí za úkony vykonané v konaní o dedičstve odmena, pričom platí, že ak je predmetom konania o dedičstve majetok poručiteľa, ktorý sa objavil po právoplatnosti uznesenia, ktorým bolo konanie o dedičstve skončené, základom odmeny súdneho komisára za úkony vykonané v tomto konaní je všeobecná hodnota tohto majetku. Aj na ďalšiu Vašu otázku odpovieme áno, Váš syn sa môže vzdať svojho dedičského podielu v prospech Vás. Môže sa vzdať svojho dedičského podielu zo záhrady (aj svojho podielu z celého novoobjaveného majetku patriaceho do dedičstva, nielen zo záhrady) s tým, že mu budete musieť vyplatiť sumu, ktorá predstavuje hodnotu dedičstva, o ktorú sa vzdal v prospech Vás, alebo sa v prospech Vás môže vzdať svojho dedičského podielu bez toho, aby ste mu boli povinná niečo vyplácať.
20.08.2014 06:57

Jano
Dobrý deň. Dá sa cez notára nájsť adresa, resp. kontakt na spoluvlastníka nehnuteľnosti podľa výpisu z listu vlastníctva na ktorom je uvedené len meno spoluvlastníka a číslo rozhodnutia štátneho notára aj z roku 1993? Resp. dá sa nájsť v archíve to rozhodnutie ŠN? Ďakujem, prajem pekný deň

Odpoveď od poradnaBM:
Adresu spoluvlastníka nehnuteľnosti na liste vlastníctva u notára nezistíte. Ak je na liste vlastníctva meno, priezvisko vlastníka a ako titul nadobudnutia je uvedené rozhodnutie štátneho notárstva, tak ak ste oprávnená osoba (napr. dedič), toto rozhodnutie Vám podľa mena a priezviska osoby uvedenej na liste vlastníctva a čísla rozhodnutia ŠN vydá príslušný okresný súd. Ak nie ste oprávnená osoba, skúste sa informovať na príslušnom obecnom úrade, či takúto osobu alebo jej dedičov v obci evidujú.
05.07.2014 08:32

Martin
Dobrý deň. Chcem sa opýtať. mám zaplatiť, jednej osobe určitý obnos peňazí za úraz, existuje nejaké tlačivo, vďaka ktorému by som mal doklad že som mu tie peniaze dal? alebo ako doklad mi poslúži aj výpis s banky o prevedení na účet, tej dotyčnej osoby? Ďakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Ako doklad Vám postačí prevodný príkaz z banky o prevedení peňazí v Vášho účtu na účet príjemcu.
18.05.2014 16:17

marta
Dobrý deň , chcem Vás poprosiť o radu, pred tromi mesiacmi nám tragicky zomrel 15 ročny synček. my sme mu šetrili stav. sporenie platby išli z naších účtov( rodičov). on sám ani nevedel, že niečo také má. Po smrti - sme to nevybrali, ale priznali sme to notárke, ktorá nam vyčíslila nejaké poplatky (2 percenta zo sumy).
- či sa musí platiť v takomto pripade taký veľky not.poplatok??
- čo sa dá z dedičskej sumy odpočítať( naklady na pohreb, ... či aj predb. cena na nahr. kameň, a či stači formou čest. prehlásenia výdavky na kar, a ošatenia- lebo bloky nevieme najsť, v tom smutku sme ich asi vyhodili), ale realne výdavky boli,
či sa dá do výdavkov započítať- synova podlžnosť v klube kde je dlžný poplatok za obdobie kedy ešte posobil u nich v klube
lebo tie pollatky ake su také sú ale veľmi ma to uráža- notárka len na mna ,, vyblafla,, vyšku poplatku - ja plná emocii, cit. rozpoložena , sim nič nepovedala, ved sa mi ani nedalo cez slzy, za tieto poplatky mám synovi sviečočky a kvietky na celý rok a možno aj dlhšie, nie že nechcem platiť, ale snažim sa skresať výšku poplatku,, dakujem za info a prajem všetko dobre Marta

Odpoveď od poradnaBM:
Ako už bolo v tejto poradni uvedené, notár vykonáva svoju činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob jej určenia upravuje príloha vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, ktorá obsahuje sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť. Chápem Vaše zložité citové rozpoloženie, avšak notárovi patrí za jeho úkony odmena, ktorej spôsob výpočtu je legislatívne zakotvený a výška odmeny notára záleží od všeobecnej hodnoty majetku ku dňu smrti poručiteľa – vo Vašom prípade od výšky nasporenej sumy stavebného sporenia. Z prvých 3.300,- € základu sú to 2 %, z presahujúcej sumy až do 16.500,- € základu je to 1 %, z presahujúcej sumy až do 33.100,- € základu je to 0,7 %, z presahujúcej sumy až do 99.500,- € základu je to 0,4 %, z presahujúcej sumy až do 663.800,- € sú je to 0,2 %. Odmenu notára nemôžete znížiť nákladmi na pohreb a kar, ani synovými dlhmi – týmito nákladmi môžete znížiť súdny poplatok, keďže ten sa vypočítava z čistej hodnoty dedičstva, ktorá predstavuje všeobecnú hodnotu majetku, od ktorej sú odpočítané dlhy poručiteľa.
13.05.2014 22:21