PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Jaroslav Blažej
Prajem pekný deň.
Ide o štvrtú skupinu zákonných dedičov, kde poručiteľ nemal manželku, deti, rodičov a ani prarodičov a teda dediť budú strýkovia a tety.
Chcel by som vedieť či prechádza dedičské právo aj na deti strýka ktorý zomrel.
Ďakujem.

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Dedičom štvrtej skupiny pripadá dedičstvo len za predpokladu, že ho nenadobudnú dedičia z predchádzajúcich troch skupín dedičov, t.j. ak nededia z akéhokoľvek dôvodu potomkovia, manžel, rodičia, súrodenci – neuviedli ste, či mal poruč. nejakých súrodencov, príp. deti súrodencov ani spolužijúce osoby.
Dedičmi štvrtej skupiny zákonných dedičov sú:
1. prarodičia poručiteľa – t.j. rodičia rodičov poručiteľa (dedo a babka), prípadne
2. potomkovia prarodičov poručiteľa - strýkovia a tety poručiteľa
Týmto výpočtom sa končí výpočet dedičov zo zákona, to znamená, že namiesto prarodičov môžu dediť ich deti (tety a strýkovia poruč.), nie však ďalší potomkovia (deti strýka – teda bratranci a sesternice poručiteľa).
21.08.2013 17:17

Katarína Lüleyová
Dobrý deň,
mojej babke patrí rola ktorá je zapísaná na LV iného rodinného príslušníka ktorý si je vedomí toho a chce vrátiť rolu mojej babke.Babke bolo oznámené notárom že za tento prevod bude platiť cca 200eur.Skutočne má platiť takú sumu za to čo je vlastne jej?

ďakujem

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Notár vykonáva svoju činnosť za odmenu, ktorej výšku a spôsob jej určenia upravuje príloha vyhlášky Ministerstva spravodlivosti č. 31/1993 Z.z. o odmenách a náhradách notárov, ktorá obsahuje sadzobník na výpočet odmeny notára za notársku činnosť. Základom ceny je cena predmetu notárskeho úkonu. Notár pri určovaní základu svojej odmeny musí posúdiť, či cena predmetu notárskeho úkonu je zhodná s cenou obvyklou. Za cenu obvyklú treba považovať cenu, za ktorú by bolo možné predať vec v čase vykonania úkonu a v mieste, kde sa predmet notárskeho úkonu nachádza, berúc do úvahy vzťah ponuky a dopytu. Pri kúpnej zmluve by to bola kúpna cena. Pri darovacej zmluve, kde sa cena veci neuvádza, je potrebné, aby notár dohodou s účastníkmi ustálil túto cenu. Notár môže zistiť orientačnú cenu vo Vašom prípade role prihliadnuc na jej rozlohu – napríklad so všeobecne záväzného nariadenia obce. Listinu si účastníci zmluvy môžu spísať aj sami, avšak riskujú tým problémy pri ich chybnom vyhotovení. V porovnaní so zmluvou, ktorú si spíšete sami, majú zmluvy napísané formou notárskej zápisnice "väčšiu dôkaznú silu". Ak notár osvedčí len podpis na dokumente, ktorý sám nevyhotovil, tento dokument nie je verejnou listinou. Ďalšie výhody si môžete prečítať v našej rubrike Notárska činnosť.
14.05.2013 12:06

Monika Brenkova
Dobry den prajem. Mozem svoju polovicu domu prepisat na dceru,nakolko sa o mna stara,potrebujem k tomu suhulas manzela,?nakolko vlastnici rodinneho domu sme obaja.
Za odpoved Vam vopred dakujem. Brenkova.

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Ak bol dom stavaný za trvania manželstva, v tomto prípade je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) a nemôžete previesť „svoju polovicu“ domu, lebo v BSM neexistujú spoluvlastnícke podiely. Ak ste ale vy svoju polovicu nadobudli hoci aj za trvania manželstva ale darom, tak potom môžete túto svoju polovicu previesť na dcéru – je to Vaša slobodná vôľa.
12.04.2013 07:39

Redererová
Dobrý deň,

Mám dotaz všeobecne k dedičskému konaniu:
Zomrel poručiteľ, celé dedičstvo pripadlo dedičovi A titulom dedenia zo zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti dedičského rozhodnutia sa však objavil závet poručiteľa ako aj novoobjavený majetok, pričom dedičom celého dedičstva má byť v zmysle závetnej listiny dedič zo závetu B.
Na základe návrhu na prejednanie novoobjaveného majetku bol súdom spis pridelený súdnemu komisárovi na prejednanie novoobjaveného majetku. Na pojednávanie predvolal súdny komisár dediča A (zákonný dedič) aj dediča B (závetný dedič), ktorí sa na pojednávanie dostavili a súdny komisár obom predložil závetnú listinu. Účastníkov konania súdny komisár poučil, že môžu namietať platnosť závetu (je o tom spísaná zápisnica). Dedič A nevzniesol námietku platnosti závetu na pojednávaní a ani do právoplatného skončenia konania o novoobjavenom majetku, súdny komisár ho tak ani nevyzval na podanie žaloby o neplatnosť závetu. Dedič A však dedičovi B dedičstvo nevydal.
Dedič B následne podal žalobu o vydanie dedičstva od dediča A.

Otázka znie :
Je takýto postup notára v konaní o novoobjavenom majetku poručiteľa správny v tom, že účastníkov vyzval namietať platnosť závetnej listiny ?
Aký vpylv to môže mať na další postup účastníkov, teda najmä v tom, ak dedič A deičstvo dedičovi B nevydá.


Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Pokiaľ ide o Vašu prvú otázku, notár postupoval správne, ak v konaní o novoobjavenom majetku vyzval dedičov, aby namietali platnosť závetu. Odlišná by bola situácia, ak dedič A - zákonný dedič patrí medzi neopomenuteľných dedičov alebo nepatrí.
Ak dedič A patrí medzi neopomenuteľných dedičov, môže namietať relatívnu neplatnosť závetu a v tom prípade by musel tento plnoletý dedič dostať aspoň polovicu svojho zákonného podielu a nie je potrebné, aby sa obrátil na súd so žalobou o určenie neplatnosti závetu.
Ak dedič A nepatrí medzi neopomenuteľných dedičov (napr. manželka) môže namietať len absolútnu neplatnosť závetu a vtedy by sa musel dedič A domáhať svojho práva žalobou o určenie neplatnosti závetu.
Ak sa uskutočňovalo konanie o novoobjavenom majetku – ide o majetok poručiteľa, ktorý nebol v pôvodnom konaní prejednaný, preto sa toto konanie aj nazýva konanie o novoobjavenom majetku poručiteľa, teda nemôže ísť o majetok vo vlastníctve dediča A. Keďže dedič A nenamietal platnosť závetu, novoobjavený majetok poručiteľ pripadol dedičovi B a nie je tu právny dôvod ho vydávať.
01.04.2013 13:46

jano
Na svoje stránke uvádzate, že Výpis z ORSR môžem požiadať priamo u notára. Aké doklady musím notárovi predložiť, ak chcem, aby mi vydal Výpis z OR SR?

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
V prvom rade je potrebné, aby ste notárovi resp. zamestnancovi poverenému notárom (výpis z ORSR totiž môže vyžiadať svojou prístupovou kartou aj zamestnanec a tento výpis môže aj podpísať svojím menom a priezviskom a použiť úradnú pečiatku notára) predložili platný občiansky preukaz. Následne je najvhodnejšie notárovi predložiť IČO spoločnosti, o ktorej výpis žiadame. Preto je to najvhodnejšie, pretože vyhľadávanie funguje síce aj podľa obchodného mena spoločnosti, ale je potrebné uviesť vždy presný názov spoločnosti tak, ako bola zapísaná do OR SR. Presnejšie vyhľadávanie teda ponúka vyhľadávanie podľa IČO, pretože je jednoznačným identifikátorom spoločnosti.
04.07.2012 11:37

lenka
Dobrý den,
rada by som sa informovala o úlozke penazí u notára.
Jedna sa o sumu 6.tis.€ na dobu 3 rokov.
Peniaze maju byt vyplatene veritelovi na základe uz spísanej zmluve o pozicke.
Tento je vsak toho casu odsudeny po dobu 3 rokov.
Rada by som sa informovala ohladne postupu, poplatkov a informacii pri stanovení podmienok.
S pozdravom
Lenka

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Môžete kedykoľvek prísť na náš notársky úrad a notár s Vami po tom, čo predložíte občiansky preukaz a zmluvu o pôžičke, spíše zápisnicu o prijatí peňazí do notárskej úschovy. Zložiteľovi sa vydá druhé vyhotovenie zápisnice. Podľa ustanovení notárskeho poriadku notár môže prijať do úschovy peniaze len vtedy, ak ich zložiteľ vkladá do úschovy v súvislosti s notárskou činnosťou, čo môže byť napríklad osvedčenie pravosti Vášho podpisu na zmluve o pôžičke. Notár môže prijať do úschovy peniaze za účelom, že ich vydá určitému príjemcovi alebo za účelom, že ich zloží na určenom mieste (môže to byť len banka alebo pobočka zahraničnej banky), pričom toto rozhodnutie je na Vás, alebo to záleží od toho, čo je uvedené v zmluve o pôžičke. Notár počas úschovy uloží peniaze v banke alebo v pobočke zahraničnej banky na osobitný bežný účet znejúci na jeho meno s označením „notárska úschova“. Ak dá zložiteľ do úschovy peniaze s vyhlásením, že sa vzdáva dispozičného práva nakladať s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, nakladá s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy, notár. Zápisnica navyše obsahuje osobitný príkaz zložiteľa, ako naložiť s peniazmi, ktoré sú predmetom úschovy.
Za prijatie peňazí do úschovy vo výške 6.000,- € u nás zaplatíte 65,33 € s DPH. Vami uvedená doba 3 rokov nemá na výšku odmeny vplyv. Veriteľ môže kedykoľvek prísť na notársky úrad a po zistení, že ide o príjemcu, notár vyhotoví zápisnicu o vydaní peňažní z notárskej úschovy a peniaze mu budú prevedené z účtu notárskej úschovy na účet príjemcu.
29.02.2012 11:43

Anna Ryskova
Dobry den prajem,chcela by som sa spytat,ci je notar povinny do spisu o dedicskom konani po zosnulom,okrem ineho aj vlozit dokaz o tom,ze dedicka manzelka nejakym sposobom nadobudla ich spolocny rodinny dom,pretoze pred konanim uviedla notarovi ze jej manzel nemal ziadny majetok a rodinny dom zdedila po rodicoch.Po zosnulom ostali tri dospele deti,ktore neboli ani pozvane na dedicske konanie,teraz dom predala a svoj zisk rozdelila medzi sebou a dvomi detmi,tomu tretiemu nedala nic!Vieme len to ze dom si spolocne manzelia odkupili od starych rodicov,ale nie je kupno predajna zmluva.Dom si dala manzelka po zosnulom prepisat v roku 1988 na seba..kedy boli manzelia a zosnuly zil!Dakujem za odpoved,ktoru ak mozte zodpovedat,poslat na hore uvedeny emeil!

Odpoveď od Miriam Imrich Breznoščáková.o.:
Jedným z úkonov v dedičskom konaní je spísanie zápisnice o predbežnom vyšetrení zväčša s tou osobou, ktorá usporiadala pohreb poručiteľa, pri spisovaní ktorej sa zisťuje okruh dedičov, majetok po poručiteľovi a jeho dlhy a či dedičia, ktorým bol poručiteľ zákonným zástupcom, potrebujú ustanoviť opatrovníka. Údaje získané na tomto vyšetrení sú iba východiskom pre ďalšie konanie. Ak notár nepovažuje informácie za dostatočné alebo úplné, pokračuje v ďalšom zisťovaní buď výsluchom iného dediča alebo v spolupráci s orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy. Pokiaľ ide o nehnuteľný majetok – zisťuje sa, či poruč. mal na svojom mene vedené nehnuteľnosti lustráciou na katastrálnom portáli alebo podaním na príslušný Okresný úrad – Katastrálny odbor. Ak manželka v zápisnici o predbežnom vyšetrení uviedla, že jej manžel nemal žiaden majetok a notár považoval za informácie za dostatočné a úplné a zároveň bola nehnuteľnosť vedená len na meno manželky poručiteľa a titulom nadobudnutia nehnuteľnosti bolo dedenie, tak v tom prípade dom patrí celý manželke a nepatrí do dedičstva po poručiteľovi. Súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiaden majetok – v tomto prípade sa už vlastné pojednávanie nevykonáva, dedičia nie sú predvolávaní.
17.02.2012 22:02

Jozef
Koľko stojí správny poplatok za zápis do katastra v prípade darovacej zmluvy?

Odpoveď od poradnaBM:
Správny poplatok za zápis vlastníckeho práva stojí štandardne 66 €. Nie je rozhodujúce pre cenu či sa jedná o darovaciu, kúpnu, záložnú, zámennú či akúkoľvek inú zmluvu. Platí sa v kolkových známkach, ktoré tvoria prílohu návrhu na vklad, ktorý zašlete alebo predložíte príslušnej Správe katastra, podľa katastrálneho územia prevádzanej nehnuteľnosti.
Keďže disponujeme ZEP / zaručeným elektronickým podpisom môžme (čo aj vo všetkých prípadoch na žiadosť klienta robíme) urobiť elektronické podanie - návrh na vklad, čo pre Vás znamená 50% úsporu - teda 33 €. predtým však môžme vykonať elektonické upovedomenie o tom, že bude vykonnaá zmena vlastníckeho práva, čo pre Vás znamená ďalšiu úsporu 15 €. Celkovo Vás teda správny poplatok bude stáť 18 € namiesto pôvodných 66 €. Bližšie na našej stránke - Novinky.
30.11.2010 11:36

miriam
Koľko stojí overenie podpisu?

Odpoveď od poradnaBM:
2,87 € aj s DPH 1 podpis
20.11.2010 20:42