PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Majo
Dobrý deň, v dedičskom konaní po otcovi som sa vzdal svojho dedičského podielu. Teraz sa niekoľko rokov od smrti otca našli pozemky,ktoré vlastnil. Od ostatných dedičov som dostal informáciu, že nebudem dediť, keďže som sa vzdal podielu. Je to správne ? Vďaka

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, či ste dostali správnu informáciu závisí od toho, aký presne právny úkon či ste v pôvodnom dedičskom konaní urobili. Právny poriadok SR totiž zásadne rozlišuje medzi odmietnutím dedičstva a vzdaním sa dedičstva a spája s nimi úplne rozdielne právne následky.
Ak ste v pôvodnom dedičskom konaní po otcovi odmietli dediť, avšak po náležitom pučení notárom, znamená to, že ste sa akoby ani nedožili otcovej smrti a na Vaše miesto nastúpili Vaše deti, ako Vaši právni nástupcovia, dedičia po Vašom otcovi na Váš podiel. Odmietnutie je neodvolateľné a vzťahuje sa na akýkoľvek majetok, teda aj neskôr objavený a vy už niekedy nemôžete byť dedičom po svojom otcovi, Je to vážny zásah do dedičských práv, preto ste ho museli urobiť po náležitom poučení notárom, v lehote 1 mesiac a vždy písomne či už priamo na pojednávaní, alebo ste písomne odmietnutie zaslali. Potom majú Vaši súrodenci pravdu, keďže toto odmietnutie sa vzťahuje na celé dedičstvo, teda aj na novoobjavený majetok a vy dediť nebudete.
Ja sa skôr domnievam, vychádzajúc z mojej 20 ročnej praxe, že ste dedičstvo prijali ale ste sa svojho podielu z dedičstva v pôvodnom konaní vzdali. Vzdanie sa dedičstva, znamená, že pri uzatváraní dohody o vyporiadaní dedičstva, v ktorej sa dedičia dohadujú kto nadobudne aký majetok patriaci do súpisu majetku , ste sa svojho podielu z dedičstva vzdali svojim súrodencom. Ak ste teda dedičstvo prijali a len ste sa vzdali svojho dedičského podielu, či už bezodplatne alebo s právom výplaty voči dedičom ( t.j. nakladali ste s už prijatým dedičstvom ), máte všetky práva dediča, zostali ste dedičom aj naďalej a môžete aj majetok, pozemky nadobudnúť min. v svojom podiele. Ak sa objavil ďalší majetok po otcovi, dedíte.
V každom prípade treba vychádzať z pôvodného dedičského rozhodnutia, zrejme osvedčenia o dedičstve, kde sa dočítate či ste dedičstvo odmietli alebo prijali a následne ste sa len vzdali svojho podielu z majetku patriaceho do dedičstva v rámci vtedy prebiehajúceho konania o dedičstve.S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
20.06.2018 14:48

poradnaBM
Dobrý deň, dozvedela som sa, že pred necelými dvoma rokmi bolo dedičské konanie po strýkovi. Mám brata, ktorý zdedil po ňom všetko. Ako mám teraz postupovať, keď som o tom nevedela ? Ako je možné, že ma nezavolali na dedičské konanie a nič som nezdedila ? Ďakujem.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, informáciu o tom, či začalo konkrétne dedičské konanie, či prebieha
prípadne bolo skončené, dostanete na okresnom súde, v ktorého obvode mal Váš
strýko v čase smrti adresu trvalého pobytu. Ak už bolo dedičské konanie skončené,
po nahliadnutí do spisu na súde zistíte, ktorého notára súd poveril, aby vo veci konal
a rozhodoval ako aj ostatné podrobnosti týkajúce sa priebehu dedičského konania,
ako aj obsah rozhodnutia.
Existuje viacero dôvodov, pre ktoré mohol dediť len Váš brat. V svojej otázke
neuvádzate či Váš strýko zomrel ako slobodný a bezdetný. Ak by tomu tak bolo, mali
by dediť oni v 1. Ded. skupine. Ak deti nemal, tak v 2. Ded. skupine by dedila
manželka a jeho rodičia, príp. spolužijúca osoba. Ak by nemal manželku ani rodičov,
v 3. Ded. skupine by dedila spolužijúca osoba a súrodenci Vášho strýka, príp. ich
deti, ak by súrodenci zomreli skôr, teda synovcovia a netere.
Prvou z možností prečo dedil len Vás brat je, že v spise sa nachádza závet Vášho
strýka a v ňom je Váš brat uvedený ako jediný závetný dedič celého majetku po
Vašom strýkovi. Ak strýko deti nemal, neboli uplatnené ani práva neopomenuteľných
dedičov.
Do úvahy pripadá tiež možnosť, že o Vašej existencii notár nevedel. Táto možnosť je
síce málo pravdepodobná, keďže notár v rámci vyšetrovacej zásady zisťuje dedičov
lustráciou v Registri obyvateľov, v zápisnici o predbežnom šetrení a iné, no nie je
vylúčená.
Aby ste však našli odpoveď prečo dedil len Váš brat a vy ste boli inak zákonnou
dedičkou, ako neter v 3. ded. skupine, Vám odporúčam, obrátiť sa na okresný súd,
na ktorom sa viedlo dedičské konanie. Ak sa preukážete právnym vzťahom, napr.
dedičským rozhodnutím po Vašom otcovi, že ste jeho dcéra, teda neter poruč., súd
Vám umožní nahliadnuť do spisu, ak sa nachádza na súde, alebo ak sa spis na
súde nenachádza, pretože ešte prebieha dedičské konanie, tieto informácie Vám
povie notár, ktorý prejednáva dedičstvo v dedičskej veci po Vašom strýkovi.
V prípade, že dedičské konanie ešte prebieha ( čo nepredpokladám, vzhľadom na
uvedenú dobu, ktorú uvádzate v otázke ), poverený notár bude s Vami ďalej konať
ako s účastníkom dedičského konania.
Ak zistíte, že dedičské konanie už bolo skončené a že poruč., Váš strýko závet
nezanechal aVy ste ozaj mali byť zákonnou dedičkou spolu so svojím bratom
v 3. ded. skupine, máte možnosť brata požiadať o vydanie dedičstva resp. jeho
časti po Vašom strýkovi.
Ak to neurobí dobrovoľne, budete musieť /môžete podať žalobu na súd ( v
zmysle § 485 Občianskeho zákonníka ). Na podanie žaloby máte 3 – ročnú
lehotu, ktorá začína plynúť odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.
Predtým môžete osloviť mediátora, aby sa tento spor pokúsil vyriešiť medzi
Vami zmierom.

Vaša Notárka
20.06.2018 10:45

poradnaBM
Dobrý deň, otec zomrel, mám brata a mamu. Za života mi daroval dom so záhradou v hodnote 55 000 eur, ale vlastnil aj ďalší majetok v hodnote asi 100 000 eur, o dlhoch neviem. Bude mať toto darovanie vplyv na veľkosť môjho podielu? Vďaka

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, podľa ustanovenia § 484 Občianskeho zákonníka, súd potvrdí
nadobudnutie dedičstva podľa dedičských podielov. Pri dedení zo zákona sa dedičovi
do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ
nejde o obvyklé darovania. Ak ide o dediča uvedeného v ustanovení § 473 ods. 2 (
pozn. dedič 1. dedičskej skupiny ), započíta sa okrem toho aj to, čo od poručiteľa
bezplatne dostal dedičov predok. Pri dedení zo závetu treba toto započítanie urobiť,
ak na to dal poručiteľ príkaz alebo ak by inak obdarovaný dedič bol oproti dedičovi
uvedenému v ustanovení § 479 neodôvodnene zvýhodnený ( pozn. neopomenuteľný
dedič ). Z uvedeného vyplýva, že do Vášho dedičského podielu Vám súdny komisár v
konaní o dedičstve povinne započíta to, čo ste za života otca od neho bezplatne
dostali, t.j. dom so záhradou v hodnote 55 000 Eur, pretože nejde o obvyklé
darovanie, teda áno, bude to mať vplyv na veľkosť Vášho podielu a to tak, že toto
započítanie ( kolácia ) sa prejaví jeho zmenšením oproti podielu, na ktorý by ste mali
nárok, keby Vás otec neobdaroval. Účelom započítania je zabrániť tomu, aby
obdarovaný dedič bol zvýhodnený oproti ostatným dedičom. Započítanie sa vykoná
tak, že sa vypočíta tzv. kolačná podstata, t.j. sčíta sa celková hodnota dedičstva
s darmi, ktoré majú byť započítané, z nej sa vypočítajú dedičské podiely
jednotlivých dedičov a od dedičských podielov obdarovaných dedičov sa
odpočíta cena darov, ktoré dostali.
Ak berieme do úvahy, že Váš otec nemal žiadne dlhy a hypoteticky všeobecná
hodnota dedičstva je 100 000 Eur, pritom ste traja dedičia ( Vy ako obdarovaný/á,
mama a brat ), pretože po poručiteľovi dedíte zo zákona v 1. dedičskej skupine
rovným dielom ( ak otec nezanechal platný závet ), tzv. kolačná podstata je v tomto
prípade 155 000 Eur. Keďže ste traja dedičia, na každého z vás pripadá dedičský
podiel v 1/3, t.j. v hodnote cca 51 667 Eur. Z uvedeného vyplýva, že cena toho, čo
ste dostali od otca počas jeho života bezplatne ( dar v hodnote 55 000 Eur ),
presahuje Váš dedičský podiel, teda Vám už nepripadne z dedičstva nič, pritom
rozdiel, o ktorý ste dostali viac ako ostatní dedičia, už nemusíte vrátiť. V takom
prípade sa podiely zostávajúcich dedičov ( mama a brat ) pomerne znížia.
Notár na túto skutočnosť prihliadne ex offo.
Samozrejme možno započítať do dedičských podielov ostatných dedičov, brata
a mamy, prípadné neobvyklé dary. Je dôležité povedať, že hodnota daru sa
vypočítava ku dňu darovania, nie ku dňu smrti darcu, poruč., čo môže v konečnom
dôsledku upraviť samozrejme výšku kolačnej podstaty a vášho dedičského podielu.
Na záver treba povedať, že prednosť pred všetkým má Vaša dohoda dedičov
o vyporiadaní dedičstva s ostatnými dedičmi.
14.06.2018 17:07

Magdaléna
Dobrý deň, s akými nákladmi v dedičskom konaní mám počítať, ak môj zomrelý manžel nezanechal žiadny majetok ( za života sme nehnuteľnosť darovali deťom ), ani dlhy ?

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, v zmysle § 187 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, súd konanie zastaví, ak
poručiteľ nezanechal žiadny majetok.
Konštatovanie, že poruč. nezanechal ozaj žiaden majetok, je však výsledkom šetrenia a dokazovania
súdnym komisárom. Deje sa tak, jednak lustráciami v elektronickom systéme bánk, v evidencii
motorových vozidiel, živnostenskom registri, obchodnom registri, katastri nehnuteľností a jednak
výsluchom osoby, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa, resp. je dedičom či blízkou osobou
poručiteľovi. Ak notár v konaní o dedičstve ozaj vyhodnotí, že poruč. nezanechal ku dňu svojej smrti
žiaden majetok vydá uznesenie o zastavení konania o dedičstve pre bezmajetnosť. Toto uznesenie
obsahuje aj výrok o zaplatení odmene notára.
Notár ako súdny komisár má v dedičskom konaní nárok na odmenu, na náhradu hotových výdavkov,
účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním činnosti súdneho komisára ( najmä cestovné a
telekomunikačné výdavky, zaplatená odmena za znalecký posudok, preklad, odpis, odmena a náhrada
hotových výdavkov Notárskej komory Slovenskej republiky za prístup do Centrálneho informačného
systému a iné ) a na náhradu za stratu času ( § 18 vyhlášky č.31/1993 Z.z. ). V zmysle § 11 vyhlášky č.
31/1993 Z.z. , odmena notára ako súdneho komisára za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré
bolo zastavené, je 13 Eur ( k tomu sa priráta 20 percent DPH ). V konaní o dedičstve platí odmenu
notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo. Ak je dedičov niekoľko, platia tieto
trovy podľa vzájomného pomeru ceny nadobudnutého dedičstva. V ostatných prípadoch platí odmenu
štát. Vo Vašom prípade, keďže dedič nenadobúda žiaden majetok, platí odmenu notára a jeho hotové
výdavky štát, ak bude dedičské konanie zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal žiadny majetok.
Pokiaľ ide o údny poplatok za konanie o dedičstve , ten je riešený v Zákone o súdnych poplatkoch
č.71/1992 Zb. Podľa §2 ods. 1 citovaného zákona je síce poplatníkom dedič ale podľa §5 ods. 1
poplatková povinnosť vzniká vydaním rozhodnutia o dedičstve. Uznesenie o zastavení konania je síce
úkon súdu v konaní o dedičstve ale je to úradné rozhodnutie, ktorým sa konanie o dedičstve končí ale
nie je to rozhodnutie o dedičstve lebo sa neprejednáva dedičstvo, majetok. Podľa položky 18a
Sadzobníka k citovanému zákonu za konanie o dedičstve sa platí percentuálna sadzba zz čistej
hodnoty dedičstva, minimálne 6,50 Eur a najviac 165,50 Eur. Z nasledujúceho vyplýva, že
dedič/dedičia nie sú povinní zaplatiť žiaden súdny poplatok, keďže sa nevydáva žiadne rozhodnutie
o dedičstve, z ktorého by bolo možné určiť čistú hodnota dedičstva .
14.06.2018 09:54

poradnaBM
Dobrý deň, manžel má z prvého manželstva dve deti, dospelého syna a 12 ročnú dcéru. Napísal závet, v ktorom za jedinú dedičku označil mňa ako manželku. Náš spoločný majetok má hodnotu okolo 150 000 eur - byt a úspory. Dozvedela som sa, že nepostupoval správne, musí niečo dať svojim deťom, aj keď všetok majetok sme nadobudli spoločne počas manželstva? Ďakujem.

Odpoveď od poradnaBM:
Odpoveď
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

Dobrý deň, závetom môže poručiteľ odlišne od zákonnej dedičskej postupnosti určiť osoby, ktoré sa majú stať jeho dedičmi a určiť aj ich dedičský podiel, teda môže určiť kohokoľvek za svojho dediča ( akúkoľvek fyzickú osobu, právnickú osobu, štát ). Poručiteľova posledná vôľa je však zákonom obmedzená. Nemôže v závete skrátiť zákonný podiel neopomenuteľných dedičov. Sú nimi deti poručiteľa a ak sa niektorý z nich nedožil smrti poručiteľa, jeho deti. Ak Váš manžel zriadil závet, v ktorom určil za jediného dediča svojho majetku pre prípad smrti Vás ako svoju manželku, a pritom opomenul svoje dve deti, je závet v tejto časti relatívne neplatný, to znamená, že neplatnosti sa neopomenuteľný dedič musí dovolať ( t.j. napadnúť/namietať priamo v dedičskom konaní). V zmysle ustanovenia § 479 Občianskeho zákonníka, maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Povinný podiel ( to, čo musia deti minimálne z majetku Vášho manžela dostať ) neopomenuteľných dedičov sa vypočítava podľa stavu v čase smrti poručiteľa a vždy z celého dedičstva.
Tu treba však uviesť, že zostaveniu súpisu majetku predchádza vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Teda, ak ste nadobudli s manželom počas trvania Vášho manželstva majetok v hodnote 150 tis. € ten aj treba v konaní o dedičstve vyporiadať a to tak, že polovica majetku v hodnote 75 tis. € bude patriť do dedičstva a polovica bude patriť Vám, ako pozostalej manželke.
Následne sa polovica tohto majetku, patriaceho do dedičstva, v hodnote 75 tis. € zaradí do súpisu majetku poruč. a bude predmetom vyporiadania medzi dedičov, teda Vás a deti poruč. , každý po 1/3 z polovice Vami uvedeného majetku. Keďže je v konaní maloleté dieťa, toto bude zastúpené svojím zákonným zástupcom, predpokladám jej matkou a úkon urobený v mene maloletej pri uzatváraní dohody dedičov o vyporiadaní musí byť schválený súdom. Súd ho schváli, ak je v záujme maloletej, teda ak nadobudne svoj dedičský podiel alebo adekvátnu peňažnú náhradu. Konkrétne ( ak majetok je v hodnote 75 000 Eur ) povinný podiel dospelého syna má hodnotu 12 500 Eur ( teda polovica z 1/3 – 1/6 z majetku, ) a maloletej dcéry má hodnotu 25 000 Eur (jej celý dedičský podiel v 1/3), no a Váš je (okrem ½ v rámci BSM) zvyšných 3/6 .
Jediná možnosť ako vylúčiť deti z dedenia je ich vydediť, na čo však musí existovať jeden zo štyroch zákonných dôvodov alebo urobiť prevody za života.

S úctou


Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
29.05.2018 16:53

Rasťo
Dobrý deň, zomrela sestra, bol som predvolaný notárom na predbežné vyšetrenie. Ako to bude prebiehať ? Ďakujem.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, podľa ustanovenia § 175 Civilného mimosporového poriadku, v predbežnom vyšetrení vykoná súd všetky potrebné úkony na zistenie dedičov, poručiteľovho majetku a jeho dlhov, prípadne zisťuje, či treba urobiť aj neodkladné úkony. Súdny komisár predvolá na spísanie zápisnice o predbežnom šetrení osobu uvedenú v oznámení o úmrtí, ktorá sa postarala o pohreb poručiteľa. V zmysle judikatúry R 34/1986, zápisnica o predbežnom vyšetrení sa spravidla spisuje s príbuznými zomrelého alebo s jeho známym, ktorý je informovaný o osobných, rodinných a majetkových pomeroch zomrelého. Účelom predbežného vyšetrenia je zistenie skutočností potrebných pre ďalší postup v dedičskom konaní. Notár ako súdny komisár predvolá na predbežné vyšetrenie osobu, ktorá pozná osobné, rodinné a majetkové pomery poručiteľa, môže ísť o príbuzného alebo známeho poručiteľa, spravidla sa predvolá osoba, ktorá zariadila pohreb. Teda na predbežné vyšetrenie sa nemusia dostaviť všetci ( potenciálni ) dedičia. Notár ako súdny komisár alebo jeho zamestnanec bude predvolanej osobe klásť otázky týkajúce sa osobných pomerov zomrelého, aby zistil okruh potenciálnych dedičov, teda či zomrelý mal manžela, deti, ďalších členov rodiny, bude ho zaujímať, či má vedomosť o závete, o listine o vydedení, prípadne o ich odvolaní, pýtať sa bude na majetok zomrelého, teda či vlastnil nehnuteľný a hnuteľný majetok, či mal napríklad účet v banke, vkladnú knižku, cenné papiere, obchodný podiel – či bol podnikateľom, ďalej či má vedomosť o dlhoch poručiteľa atď. Je vhodné, aby osoba, ktorá sa dostaví na predbežné vyšetrenie mala pri sebe občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti, doma nájdený závet, doklady k finančnému majetku zomrelého, napríklad vkladnú knižku, listy vlastníctva – chata, byt, dom, pozemok, veľký technický preukaz, doklady týkajúce sa dlhov, napríklad zmluvu o pôžičke, ako aj doklady ( faktúry, účtenky ) týkajúce sa nákladov vynaložených na vystrojenie pohrebu zomrelého.
Následne si notár overuje zistené informácie. Robí lustrácie v Notárskom centrálnom registri závetov – či poručiteľ nezanechal závet, listinu o vydedení, príp. odvolanie týchto úkonov a u ktorého notára sa nachádzajú alebo či nie sú tieto listiny v úschove u notára, ďalej v Centrálnom registri obyvateľov, v Evidencii vozidiel, v Katastri nehnuteľností, ďalej zisťuje, či majetok poručiteľa nebol postihnutý exekúciou, v elektronickom systéme bánk či mal bankový účet a aký je zostatok na účte ku dňu jeho smrti, prípadne, či mal iné finančné produkty a ich zostatky na účte, urobí dotaz na obec, aby zistil okruh dedičov a majetok poručiteľa a zisťuje ďalšie potrebné skutočnosti. Ak má notár kompletné informácie o dedičoch ( aj či sú procesne spôsobilí, alebo riadne zastúpení ), o rozsahu majetku a dlhov, predvolá na dedičské konanie už všetkých, ktorí pripadajú do úvahy ako dedičia, prejedná dedičstvo a rozhodnutím podľa § 203 a § 204 Civilného mimosporového konania končí konanie o dedičstve.S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
29.05.2018 15:44

poradnaBM
Dobrý deň, uzavrela som manželstvo s rozvedeným mužom, ktorý má dospelého syna z predchádzajúceho vzťahu. V manželstve sa nám narodila dcéra. Bývame v 3 izbovom byte, ktorý patrí len manželovi, v BSM nemáme nič, manžel viac než rok nepracuje. Celú domácnosť financujem ja, vrátane nákladov na ten byt. Dozvedela som sa, že manžel spísal závet. Je možné, že nič nezdedím, ak ma manžel vydedil ?

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, závet je jednostranný prejav vôle fyzickej osoby, ktorým určuje kto a v akom rozsahu sa má stať dedičom po jeho smrti. Každý, teda aj Váš manžel má právo rozhodnúť o svojom majetku pre prípad smrti. Za dediča môže v závete určiť kohokoľvek ( fyzickú osobu, právnickú osobu, aj štát ) a to aj odlišne od zákonnej dedičskej postupnosti. Poručiteľova posledná vôľa je však zákonom obmedzená. Nemôže v závete skrátiť zákonný podiel neopomenuteľných dedičov. V zmysle § 479 Občianskeho zákonníka, maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Neopomenuteľnými dedičmi sú deti poručiteľa a ak sa niektorý z nich nedožil smrti poručiteľa, jeho deti. Z uvedeného vyplýva skutočnosť, že manžel Vás ako manželku vydediť nemôže, nakoľko nie ste neopomenuteľný dedič. Vyššie uvedené by platilo pre jeho dve deti, konkrétne plnoletého syna z predchádzajúceho vzťahu a Vašej spoločnej dcéry. To ale tiež znamená, že ak manžel spísal závet, so svojím majetkom mohol vo vzťahu k Vám naložiť voľne ( obmedzený je len vo vzťahu k svojim deťom, ak ich nevydedil ) a je možné, že dediť po ňom vôbec nebudete. Poručiteľ môže kedykoľvek závet zrušiť, zriadiť nový závet alebo zriadiť viacero závetov, z ktorých možno dediť, ak popri sebe môžu obstáť. V prípade, ak by bol napr. jeho závet neplatný ( čo je len jedna z možností ), nastupujú dedičia zo zákona, konkrétne vo Vašom prípade by ste dedili ( v prvej dedičskej skupine ) Vy ako manželka, syn z predchádzajúceho vzťahu a Vaša spoločná dcéra, každý po 1/3.S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
15.05.2018 17:21

poradnaBM
Ujo zomrel ( jeho manželka pred niekoľkými rokmi ), mal jedného syna, o ktorom nič nevieme, 4 súrodencov, z ktorých jeden zomrel, môj otec, ja som neter. Ujo 2,5 roka pred smrťou býval u nás, starala som sa neho spolu s manželom, ostatní súrodenci o neho nikdy neprejavovali záujem. Nehnuteľnosť nevlastnil, mal úspory, asi 3000 eur. Kto bude dediť po ujovi, ak sa súrodenci o neho nestarali a neprejavovali o neho záujem ? Dakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Odpoveď
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor


Dobrý deň, podľa ustanovenia § 473 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia. Ak Váš ujo nezanechal platný závet, ani listinu o vydedení ( nakoľko mal syna ), jediným zákonným dedičom je jeho syn. Avšak píšete, že o ňom nič neviete, predpokladám teda, že jeho pobyt nie je známy, t.j. nie je známa jeho adresa ( resp. meno nie je známe ). V zmysle § 468 Občianskeho zákonníka, na neznámeho dediča alebo na dediča, ktorého pobyt nie je známy, ktorý bol o svojom dedičskom práve upovedomený vyhláškou súdu a ktorý v určenej lehote nedal o sebe vedieť, sa pri prejednaní dedičstva neprihliada. Jeho opatrovník nemôže vyhlásenie o odmietnutí či neodmietnutí dedičstva urobiť. Súd v konaní o dedičstve, okrem iného zisťuje všetkých dedičov. V prípade, že by dedičom mala byť osoba, ktorej meno nie je známe, alebo je to známa osoba, ale pobyt nie je známy, súd tejto osobe ustanoví opatrovníka. Súd ho o jeho dedičskom práve upovedomí vyhláškou a vyzve ho, aby sa v určenej lehote ( súd dĺžku lehoty určí podľa vlastnej úvahy ) prihlásil, lebo inak sa naňho pri prejednaní dedičstva nebude prihliadať. Ak sa osoba v určenej lehote súdu neprihlásila, nestane sa účastníkom dedičského konania. Za účastníka konania sa bude opäť považovať, ak sa zistí jeho pobyt do právoplatného skončenia konania o dedičstve. V zmysle § 485 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Oprávneným dedičom podľa tohto ustanovenia je tiež dedič, na ktorého súd neprihliadol pri prejednaní dedičstva, lebo jeho pobyt nebol známy a po upovedomení o dedičskom práve nedal včas o sebe vedieť.
Z toho vyplýva, že ak notár potom čo vykoná všetky zákonné kroky, ktoré ho privedú ku konštatovaniu, že syn poručiteľa je neznámy dedič, na syna Vášho uja sa v konaní o dedičstve nebude prihliadať, nebude účastníkom konania. V prípade, že syn ( neznámy dedič ) nemá potomkov, zomrelý ujo už nemá rodičov ( manželka zomrela pred rokmi ), prichádza do úvahy dedenie v tretej skupine. Podľa ustanovenia § 475 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa (spolužijúca osoba, ktorá sama nemôže dediť v 2. ded. skupine) . Ak niektorý zo súrodencov nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Z uvedeného vyplýva, že ako dedičia po poručiteľovi prichádzajú do úvahy traja ( žijúci ) jeho súrodenci a Vy a Váš manžel ako spolužijúca osoba, ak spĺňa zákonné podmienky, každý po 1/5 . V zmysle judikatúry R 114/1957, ak poručiteľka ( vo Vašom prípade ujo ) žila po dobu jedného roka pred svojou smrťou ako člen rodiny v spoločnej domácnosti manželov, ktorí sa starali o spoločnú domácnosť, majú obaja manželia po tejto poručiteľke dedičský nárok zo zákona. Ak by ste nespĺňali postavenie spolužijúcej osoby , ani váš manžel, dedili by ste právom po Vašom zomrelom otcovi ( štvrtý súrodenec poručiteľa )Vy ako neter, podiel svojho otca, teda ¼ a Váš manžel nič.
Je pritom irelevantné, že súrodenci o poručiteľa neprejavovali záujem ), Váš strýko Vás mohol zvýhodniť závetom v celosti.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk
Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
15.05.2018 16:07

Zuzana
DObrý deń, môj ujo ktorý mal dojaké občianstvo slovenské aj kanadské a trvalý pobyt v Kanade, zanechal závet v Kande kde určil jedinú dedičku oju tetu. Tu na SLovensku mal účet, kde mu chodil dôchodok. Viete mi prosím poradiť, ktorý súd by mal prejednať prededenie.
ďakujem

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
Váš prípad patrí k dedičstvám s tzv. cezhraničným prvkom, na ktoré sa vzťahujú tzv. kolízne normy, ktoré upravujú právomoc, teda odpovedajú na dve zásadné otázky medzinárodného práva súkromného: prvou je odpoveď na otázku, súd ktorého štátu bude mať právomoc rozhodovať v dedičskej veci s medzinárodným prvkom a druhou aké rozhodné právo (právny poriadok ktorého štátu) bude súd aplikovať.
Z Vašej otázky nie je známy dátum úmrtia poručiteľa, čo je zásadná otázka pre časovú pôsobnosť tej ktorej kolíznej normy. Totiž, ak Váš poručiteľ zomrel od 17.8.2015 vrátane uplatňuje sa Nariadenie EÚ 650/2012 o cezhraničných dedičstvách. Podľa tohto Nariadenia sa zakladá právomoc a rozhodné právo na jedinom a jednotnom kolíznom kritériu, a to obvyklom pobyte poručiteľa. Súd posledného obvyklého pobytu poruč. bude mať teda právomoc rozhodovať v konaní o dedičstve podľa rozhodného práva obvyklého pobytu, a to o akomkoľvek majetku, kdekoľvek sa nachádzajúcom (dokonca aj mimo EÚ).
Keďže Kanada, kde mal poruč. posledný trvalý pobyt aj ŠO, nie je členským štátom, Kanada Nariadením samozrejme nie je viazaná, čo však neznamená, že sa nepoužije. Cieľom Naradenia je totiž, aby sa v prípade ak sa nájde akákoľvek väzba na majetok poruč. nachádzajúci sa v čl. štáte EÚ, právomoc rozhodovať bude mať tento členský štát.
Vo vašom prípade by sa teda použil čl. 10 Nariadenia, podľa ktorého členský štát na území, ktorého sa nachádza majetok má právomoc konať o tomto majetku, ak bol poruč. štátnym občanom tohto čl. štátu alebo ak mal predchádzajúci pobyt v čl. štáte a neuplynulo viac ako 5 rokov do smrti. Z tohto dôvodu možno založiť právomoc súdu SR v obvode, ktorého sa majetok nachádza na prejednanie zostatku na účte. Pokiaľ ide o rozhodné právo, tam je situácia zložitejšia, keďže obvyklý pobyt bol v Kanade a poruč. nevykonal voľbu slovenského práva, ako práva ŠO, bude sa aplikovať kanadské právo v konaní v SR. Slovenský súd/ notár zistí, či kolízna norma Kanady neobsahuje spätný odkaz na slovenské právo, ako právo, kde sa majetok nachádza, či by sa náhodou nedalo aplikovať slovenské právo. Ak nie, bude sa aplikovať kanadské právo. Podľa rozhodného práva sa posúdi aj hmotnoprávna platnosť závetu
S úctou
Vaša notárka


Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427, Ut,Št: 7.30-16.00, Po, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
15.05.2018 09:39

poradnaBM
Dobrý deň, zomrel nám otec, sme 2 surodenci s mamou. Rodičia bývali spolu v dome, ktorý otec zdedil po svojich rodičoch, mal životnú poistku, vlastný účet v banke. Otec má jedného súrodenca. Ako sa bude dediť ?

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, podľa § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v prvej skupine dedia
poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak Váš otec
nezanechal platný závet, prípadne listinu o vydedení, dedíte Vy, Váš súrodenec
a Vaša mama ( ak ste spôsobilí dediť v zmysle § 469 Občianskeho zákonníka ),
každý po 1/3. Ak by otec zanechal závet. Závetní dedičia by mali prednosť pred
zákonnými, teda Vami.
Do dedičstva po Vašom otcovi patrí dom, ktorý zdedil po svojich rodičoch, v podiele
1/1, pretože nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM). Pokiaľ ide
o peňažné prostriedky na otcovom účte, tie boli nadobudnuté ako úspory za trvania
manželstva, tak aby mali byť predmetom vyporiadania BSM medzi Vami ako dedičmi
a mamou, ako pozostalou manželkou v rámci konania o dedičstve a do dedičstva by
mala patriť v 1/2 zo zostatku na účte, keďže 1/2 patrí pozostalej manželke. Toto môžete
zvrátiť rovnako, ak by ste odmietli dedič a na Vaše miesto by nastúpili rovno Vaše
deti, ako vnuci poruč.
Z tohto majetku máte všetci traja nárok po 1/3.
Čo sa týka uzavretej životnej poistky, tieto nie sú predmetom dedenia.
Váš otec pri uzatváraní poistnej zmluvy s poistiteľom zrejme určil osobu ( avšak
nemusel ), ktorej má poistnou udalosťou vzniknúť právo na plnenie v zmysle § 817
Občianskeho zákonníka. Podľa odseku 2 a 3 citovaného ustanovenia zákona, ak nie
je oprávnená osoba v čase poistnej udalosti určená alebo ak nenadobudne právo na
plnenie, nadobúdajú toto právo manžel poisteného, a ak ho niet, deti poisteného.
Ak niet osôb uvedených v odseku 2, nadobúdajú toto právo rodičia poisteného, a ak
ich niet, osoby, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jeho
smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú
domácnosť alebo boli odkázané výživou na poisteného. Ak niet ani týchto osôb,
nadobúdajú toto právo dedičia. Z uvedeného vyplýva, že ide o prípad prechodu
práva na základe zákona, kedy do niektorých práv a povinností poručiteľa vstupujú
určité osoby ako singulárni právni nástupcovia, ktorí nemusia byť súčasne dedičmi.
Právo na poistné plnenie patrí vo Vašom prípade určenej oprávnenej osobe ( ak bola
určená ) alebo Vašej mame tak, ako bolo uvedené vyššie.
S úctou Vaša notárka
14.05.2018 15:28