PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
poradnaBM
Nie sme zosobášení, máme dve maloleté deti. Otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením pred matrikou. Ak priateľ zomrie, budú dediť jeho rodičia ? Prípadne ja, ak som spolužijúca osoba ? Môže napísať závet, aby nededili rodičia, ale ja ?

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, v zmysle § 473 ods. 1 Občianskeho zákonníka, v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Na základe uvedeného, ak Váš priateľ zomrie a nezanechá platný závet, prípadne listinu o vydedení, dedičstvo po ňom nadobudnú iba Vaše dve maloleté deti, každé v 1/2; ( keďže nie ste manželmi ).
Pred dedením zo zákona má prednosť závet, ako posledná vôľa poruč.
Podľa ustanovenia § 476 ods. 1 Občianskeho zákonníka, poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Váš priateľ môže spísať závet a v ňom za dediča určiť kohokoľvek. Avšak poručiteľova posledná vôľa je zákonom obmedzená v prospech neopomenuteľných dedičov, t.j.potomkov. V závete nemôže skrátiť ich zákonný podiel. Inak povedané, vo Vašom prípade, nemôže potomkov ( svoje dve mal.deti ) obísť v závete tým, že namiesto nich ustanoví za jediného dediča iba Vás. V zmysle § 479 Občianskeho zákonníka, maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov. Neplatnosť závetu je relatívna, súd na ňu prihliadne len vtedy, ak sa jej neopomenuteľný dedič ( t.j. dieťa poručiteľa, prípadne jeho dieťa ) dovolá. Teda, ak druh chce do dedenia povolať aj Vás, lebo Vaše dve deti budú dedičmi zo zákona, každý po polovici, môže tak urobiť zákonom ale až do maloletosti Vašich detí budú aj tak neopomenuteľnými dedičmi v 1/1 (teda po 1/2 každé z nich) a po dovŕšení plnoletosti sa ich zákonný podiel skráti na 1/2 ( teda na 1/4) a v 1/2 budete dedičkou Vy.
Preto by bolo vhodné vysporiadať sa s partnerom za života, aby ste sa stali prípadne podielovou spoluvlastníčkou Vášho spoločného majetku alebo sa zosobášiť).

S úctou
Vaša notárka


Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
14.05.2018 10:23

poradnaBM
Sme dvaja súrodenci, otec sa po smrti mamy znovu oženil. Ako manželia žijú v jeho dome. Osvojil si jej maloletého syna, jeho manželka má ešte jedno dospelé dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Už s nimi nežije. Ako sa bude dediť, ak sa otcovi niečo stane ? Dom má hodnotu 120 000 Eur. Aký poplatok a kto zaplatí ?

Odpoveď od poradnaBD:
Odpoveď
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

V prvej dedičskej skupine, pokiaľ otec nespíše závet, dedí manželka a deti, všetci rovnodielne. Občiansky zákonník platný od 1.1.1951 zrovnoprávňuje všetky deti, mimomanželské aj tie (nezrušiteľne) osvojené (čo sa prejaví v rodnom liste dieťaťa ako otec, preto bude ako dieťa dediť nie len Váš pokrvný súrodenec ale aj osvojené dieťa.
Pokiaľ ide o dieťa manželky Vášho otca, pokiaľ tiež nebolo osvojené, nebude dediť po Vašom otcovi. Majetok Vášho otca by dedilo len ako dieťa svojej matky, teda manželky Vášho otca, ak by otec zomrel skôr ako jeho manželky, ktorý by po ňom dedila ¼ a tento podiel by následne v prípade jej smrti bol predmetom dedenia zo zákona na plnoleté dieťa aj to maloleté osvojené dieťa.
Dedičské podiely po Vašom otcovi by teda boli po 1/4 každý z Vás, pokiaľ by otec nezanechal závet.
Pokiaľ ide o dedenie majetku z Vašej otázky nie je zrejmá základná skutočnosť, a to či ide o dom nadobudnutý do výlučného vlastníctva Vášho otca (dedením darom alebo pred uzavretím manželstva s jeho druhou manželkou) alebo patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM), teda jeho a jeho súčasnej manželky. Ak by patril len jemu, do súpisu majetku by sa zaradil v 1/1 a takto by ste z neho mali nárok po ¼ každý z Vás – vy, váš súrodenec, manželka otca a ním osvojené dieťa. Ak by tvoril domový majetok BSM, notár by v dedičskom konaní najskôr tento majetok BSM vyporiadal tak, že ½ z domu by patrila do dedičstva a polovica pozostalej manželke. Následne by v dedičskom konaní mali všetci štyria dedičia nárok na dedičský podiel po 1/4 ale nie vzhľadom k celku ale len v pomere k spoluvlastníckym podielom poruč., teda po 1/8 (1/2 by patrila manželke.)
Pokiaľ ide o trovy konania, sú nimi súdny poplatok, ktorý sa platí podľa zákona o súdny poplatkoch č. 71/1992 Zb. súdu do justičnej pokladnice vo výške 0,2% z čistej hodnoty dedičstva a odmena a náhrada hotových výdavkov notára, ktorá sa platí podľa prílohy k vyhl. MS SR č. 31/1993 Z.z. zo všeobecnej hodnoty dedičstva s prepočtom podľa klesajúceho percenta, od 2% do 0,2%.

S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
14.05.2018 09:01

Monika
Dobrý deň,
s manželom bývame v družstevnom byte. Nedávno som zistila, že si požičal peniaze, nikde pri tejto pôžičke nefigurujem. Plánovala som byt odkúpiť, ale keďže som sa dozvedela o tejto pôžičke, chcem ho výlučne do svojho vlastníctva. Je možné zúžiť BSM ku kúpe tohoto bytu od bytového družstva, tak aby nespadal do BSM? Ďakujem pekne.

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň,
Vo všeobecnosti by ste zmluvu o prevode členského podielu v SBD – k družstevnému bytu – uzatvárali obaja s manželom, keďže by sa jednalo o majetok nadobudnutý za trvania manželstva a teda by patril do BSM. Pokiaľ ide o prípadné dlhy Vášho manžela, podľa §147 OZ pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do BSM. Čo znamená, že aj z vášho spoločného, doposiaľ nadobudnutého majetku sa môže uspokojiť veriteľ, ktorý napr. požičal peniaze , hoci len Vášmu manželovi.
Akýkoľvek majetok nadobudnutý za trvania manželstva, s výnimkou vecí nadobudnutých podľa §143OZ darom, dedením, slúžiace na výkon povolania a vecí osobnej povahy , patrí do BSM.
Ak tomu chcete zabrániť, jedinou možnosťou je spísať medzi Vami oboma dohodou o zúžení zákonom stanoveného rozsahu majetku patriaceho do BSM podľa §143a OZ, ktorý Vám môže spísať len notár vo forme notárskej zápisnice. V tejto dohode spísanej pred notárom sa s manželom dohodnete, predmetný družstevný byt budete od SBD nadobúdať len Vy. Túto dohodu vo forme notárskej zápisnice treba spísať vopred, teda pred podpísaním zmluvy o prevode členských práv k družstevnému bytu, pretože má účinky do budúcna, nie spätne.
No treba mať na pamäti, že sa môžete sa na ňu odvolať voči SBD a následne katastru nehnuteľností , len keď im o jej existencii dáte vedieť.
Tým si zabezpečíte, aby ste výlučnou vlastníčkou bytu boli len Vy, no manželstvo a BSM ostáva naďalej trvať.


S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
10.05.2018 21:30

zuzana zajacová
môžu byť spolužijúce osoby aj neter so svojín druhom s poručiteľkou ak splňajú podmienky. dediť sa bude v tretej skupine a to novoobjavený majetok 10 rokov po smrti mojej tety.

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň, podľa ustanovenia § 475 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Teda k dedeniu v tretej skupine dochádza vtedy, ak nededia potomkovia, manžel ani rodičia poručiteľa. Dedičia tretej skupiny zákonných dedičov dedia rovnakým dielom, každý z nich môže dediť aj samostatne. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobudnú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti ( t.j. synovci a netere poručiteľa ). Ak niektoré z detí súrodencov poručiteľa nededia, jeho deti ( t.j. prasynovci a pranetere ) už na dedenie po poručiteľovi povolané nebudú.
Vo vašom prípade teda zrejme ste jedinou neterou Vašej tety (ak nemala iných súrodencov) , resp. súrodenci ostatní zomreli ako bezdetní či už ich deti zomreli. NoVy a Váš druh ste (aj) spolužijúce osoby a môžete dediť, ak obaja spĺňate zákonné podmienky, a to každý ½ z dedičstva, nakoľko medzi dedičmi tretej skupiny platí zásada prirastania podielu. Spolužijúce osoby sú osoby, ktoré s poručiteľom nemusia byť v príbuzenskom pomere, musia byť u nich súčasne splnené zákonné podmienky – spolužitie v spoločnej domácnosti, existencia minimálnej dĺžky spolužitia v spoločnej domácnosti t.j. aspoň jeden rok pred smrťou, starostlivosť o spoločnú domácnosť alebo odkázanosť na výživu poručiteľa. Podľa judikatúry Z IV ( s.834 ), osoba spolužijúca s poručiteľom v spoločnej domácnosti musí svojou osobnou činnosťou, finančne, alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispievať k udržiavaniu tejto domácnosti, pokiaľ jej v tom nebráni prechodné zdržiavanie sa na inom mieste z vážnych dôvodov. Ak sa o spoločnú domácnosť nestarala, môže tu dediť zo zákona iba vtedy, ak bola na poručiteľa odkázaná výživou. Postačí, aby poručiteľ tejto osobe aj dobrovoľne poskytoval úhradu na výživu bezplatne z dôvodu uvedenej odkázanosti výživou na poručiteľa.
Keďže sa jedná o dodatočné konanie o dedičstve, notár prejednávajúci tento novoobjavený majetok je viazaný vyhodnotením dedičského práva a dedičov v pôvodnom konaní o dedičstve.


S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
04.05.2018 10:47

Marcela
Dobrý deň. Mama a poručiteľka sú sesternice, nemá nikoho, celé roky sa o ňu starala moja mama. Pred krátkym časom bola umiestnená do domova soc. služieb, potom zomrela. Dedičské konanie prebieha, mama vraj nie je dedičom. Je to tak ? Ďakujem.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, zo znenia Vašej otázky predpokladám, že poručiteľka ( sesternica Vašej mamy )
nezanechala závet. Nastupuje teda dedenie zo zákona. Výpočet dedičov zo zákona je
taxatívny, to znamená, že iné osoby ako v zákone uvedené dediť zo zákona nemôžu. Vaša
mama prichádza do úvahy ako dedič v tretej dedičskej skupine, ale len za splnenia zákonných
podmienok. V zmysle § 475 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nededí manžel ani žiadny z
rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s
poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti
a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na
poručiteľa. Samozrejme, ak počas tejto doby je poruč. hospitalizovaný, je na liečení,
neznamená to, že by spolužijúca osoba stratila svoje postavenie. Umiestnenie do domova však
môže byť práve dôvodom straty tohto postavenia dediča, keďže sa tu už nerealizuje osobná
starostlivosť. Dedičia tretej skupiny dedia rovnakým dielom, každý z nich môže dediť aj
samostatne. V zmysle judikatúry ( Z IV (s.834), osoba spolužijúca s poručiteľom v spoločnej
domácnosti ( v zmysle ustanovení § 474 ods. 1 a § 475 OZ ) musí svojou osobnou činnosťou
finančne alebo akýmkoľvek iným spôsobom prispievať k udržiavaniu tejto domácnosti, pokiaľ
jej v tom nebráni prechodné zdržovanie sa na inom mieste z vážnych dôvodov. Ak sa o
spoločnú domácnosť nestarala, môže tu dediť zo zákona iba vtedy, ak bola na poručiteľa
odkázaná výživou. Postačí, ak poručiteľ tejto osobe aj dobrovoľne poskytoval úhradu na
výživu bezplatne z dôvodu uvedenej odkázanosti výživou na poručiteľa. Na základe
uvedeného, aby Vaša mama dedila, musí spĺňať vyššie uvedené zákonné podmienky.
Nepíšete, či spolu žili v spoločnej domácnosti ( len to, že sa roky o ňu starala ), a ak aj žili v
jednej domácnosti, nepíšete ako dlho pred smrťou poručiteľky, keďže bola pred časom
umiestnená do domova sociálnych služieb. Za iných podmienok Vaša mama dediť nemôže a
dedičstvo ( aktíva a pasíva ) pripadne v zmysle § 462 Občianskeho zákonníka štátu ako
odúmrť.

S úctou
Vaša Notárka
30.04.2018 10:55

poradnaBM
Dobrý deň, sme bezdetné manželstvo, nemám rodičov, súrodencov. Manžel má brata - 2 deti. Nemáme spísaný závet. Ak sa nám niečo stane, zdedí majetok štát alebo netere? Ak nenapíšeme závet, nemôže si niekto uplatňovať právo na náš majetok ? Prosím vás poraďte mi. ďakujem.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, v zmysle § 474 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nededia poručiteľovi
potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s
poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti
a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na
poručiteľa. Keďže nemáte deti, v prípade Vašej smrti celý majetok ( prípadne aj dlhy )
zdedí Váš manžel a bude to platiť aj opačne v prípade smrti Vášho manžela ( ak
nemáte zriadený závet ). Podľa ustanovenia § 475 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka,
ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom
poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred
jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú
domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov
poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Ak zomrie Váš manžel ako prvý a Vy po ňom, dedičstvo po Vás ( aktíva a pasíva ) by
dedila spolužijúca osoba (ak by ste takú mali) v 3 sk., resp. Vaši starí rodičia alebo ich
deti právom po nich (ak by takí žili) v 4. Sk. Ak by žiaden dedič po Vás nebol, platí
ustanovenie § 462 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého dedičstvo, ktoré
nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu ako odúmrť, v prípade, že ste nezriadili
platný závet a neurčili dediča.
Ak Vy zomriete ako prvá, po smrti Vášho manžela platí to, že po Vašom manželovi
dedí jeho brat, a ak z rôznych dôvodov nededí ( napr. zomrie, odmietne dedičstvo )
brat, dedia jeho deti t.j. netere rovnakým dielom ( platí to, čo vyššie, ak nemáte
zriadený závet ), resp. aj spolužijúca osoba Vášho manžela, ak by taká bola ( ak by
nezanechal manžel platný závet ).
Doporučujem Vám a Vášmu manželovi spísať závet, každý sám za seba ( spoločný
závet viacerých poručiteľov je neplatný ). V zmysle § 476 ods. 1 Občianskeho
zákonníka, poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej
písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice. Za dedičov
môžete určiť kohokoľvek ( vo Vašom prípade nie ste zákonom obmedzení v prospech
neopomenuteľných dedičov, pretože nemáte deti ), nielen zákonných dedičov, t.j.
manželovho brata/netere. Dovolím si však uviesť, že najlepšou a právne najistejšou
formou závetu, ktorú náš právny poriadok umožňuje závetcovi zvoliť, je závet spísaný
vo forme notárskej zápisnice. Notár zodpovedá za správnosť obsahových a
formálnych náležitostí a takýto závet je ihneď zaregistrovaný do zbierky
nevyhlásených závetov, evidovaných v Notárskom centrálnom registri závetov. Ten
zabezpečuje, že počas života ako aj po smrti poručiteľa sa závet nestratí a
nebude zmenený jeho obsah.

S úctou
Vaša notárka
30.04.2018 08:52

poradnaBM
Poručiteľ - otec zomrel, čakáme na dedičské konanie, zostal po ňom byt a chceme ho ešte pred konaním predať. Resp.ponúknuť ho teraz na trh. Je to protiprávne ? A ak sa niekto zriekne dedičstva, má nárok o neho spätne žiadať? Existuje nejaký spôsob? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, v zmysle § 460 Občianskeho zákonníka, dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Náš
právny poriadok zachováva pri prechode dedičstva na dediča úradnú ingerenciu. Ide o povinné
prejednanie každého dedičstva v dedičskom konaní a potvrdenie nadobudnutia dedičstva
rozhodnutím súdu. Nie je protiprávne, ak vy ako dedičia ponúknete byt po poručiteľovi na realitnom
trhu. Avšak reálne ho môžete predať, ak sa stanete jeho vlastníkmi. Podľa judikatúry Najvyššieho
súdu SR ( sp.zn.: 3 Cdo 222/2010 ), dedičia od smrti poručiteľa až do prejednania dedičstva majú
postavenie podielových spoluvlastníkov a až právoplatným skončením dedičského konania je
vyriešená otázka, kto, resp. v akom podiele v skutočnosti dedičstvo nadobudol.
Nadobudnutie dedičstva, nehnuteľnosti sa rovnako zapisuje do katastra nehnuteľností. Teda právne
disponovať, rozumej previesť – predať byt – môžete najskôr po právoplatnom skončení konania
o dedičstve, resp. po jeho zápise do katastra nehnuteľností.
Čo sa týka druhej časti otázky, podľa ustanovenia § 463 ods. 1 Občianskeho zákonníka, dedič môže
dedičstvo odmietnuť. Odmietnutie sa musí stať ústnym vyhlásením na súde alebo písomným
vyhlásením jemu zaslaným. Odmietnutie dedičstva je teda jednostranný právny úkon, ktorým dedič
vyhlasuje, že sa nechce stať dedičom. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na celé dedičstvo po poručiteľovi,
tzn. aj na novoobjavený majetok. Na jeho základe vzniká právny stav, ako keby tu dedič vôbec nebol
a nastupuje dedičská postupnosť pre ďalšie osoby. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je
neodvolateľné a dedič odmietnutie nemôže vziať späť. Samozrejme, aby odmietnutie dedičstva
spôsobilo zákonom ustanovené účinky, musí byť toto vyhlásenie platné, teda musí byť realizované
spomínaným spôsobom.

S úctou
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
20.04.2018 13:17

poradnaBM
Dobrý deň, sme traja dedičia, pozostalá manželka a rodičia poručiteľa, v prípade lustrácie účtu poručiteľa lustruje notár aj účet pozostalého manžela ? Patrí mzda poručiteľa do dedičstva ?

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, elektronickou lustráciou v dedičskom konaní notár ako súdny komisár zisťuje, či poručiteľ mal ku dňu smrti v bankách účty ( alebo iné bankové produkty ). Konkrétne najskôr zistí, či poručiteľ má vôbec vedený účet/účty ( vo všetkých bankách ) ku dňu žiadosti o lustráciu a ak ho/ich má, na základe rozšírenej žiadosti mu konkrétna banka oznámi, aký je stav na účte ku dňu smrti poručiteľa. Ak v čase smrti poručiteľa jeho manželstvo trvalo, smrťou zaniklo a zároveň zaniklo aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Peňažné prostriedky na bankových účtoch, v tomto konkrétnom prípade, patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov a je jedno, na koho z manželov je vedený účet. Všetky bankové účty manželov sú spoločné ( iný prípad by bol, ak by došlo k zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas manželstva ). Preto notár ako súdny komisár lustruje, tzn. zisťuje aj účet pozostalého manžela. Podľa § 195 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi. Čo sa týka druhej časti otázky, podľa ustanovenia § 35 ods. 1 Zákonníka práce, ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet. Z uvedeného vyplýva, že do niektorých práv a povinností poručiteľa vstupujú určité osoby, ktoré nemusia ( ale môžu ) byť dedičia poručiteľa ako singulárni právni nástupcovia. Ide o prechod práva na základe zákona. Konkrétne vo Vašom prípade, ak pozostalá manželka žila s poručiteľom ( manželom ) v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti ( a rodičia žili vo svojej domácnosti ) a nárok na mzdu vznikol po jeho smrti ( t.j. napr. mzdu poručiteľa po jeho smrti previedol jeho zamestnávateľ na jeho účet ), do dedičstva mzda/mzdové nároky nepatria a bude/ú vyplatená/é iba pozostalej manželke ( max. do štvornásobku priemerného mesačného zárobku poručiteľa ) a to na základe vyššie uvedeného ustanovenia Zákonníka práce.

S úctou
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
17.04.2018 13:12

poradnaBM
Dobrý deň, ako postupuje notár v dedičskom konaní, ak sa dedičia nevedia dohodnúť na cene nehnuteľnosti ? V prípade, že jeden z dedičov má znalecký posudok ( starý niekoľko rokov ) a druhý dedič s ním nesúhlasí, ako notár určí cenu v tomto prípade ? Ďakujem.
17.04.2018 13:09

Peter
Dobrý deň pani notárka,
pokiaľ chce bezdetný poručiteľ zanechať majetok právnickej osobe, postačuje na identifikáciu v závete názov a sídlo, alebo je nevyhnutné uviesť aj IČO?
A je právne nenapadnuteľné vyhotoviť závet v dvoch origináloch, z ktorých jeden bude uložený u poručiteľa a druhý zaslaný právnickej osobe, ktorá má dediť, resp. odovzdaný do úschovy u notára?
Vopred ďakujem za skorú odpoveď. Valkovič

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, podľa ustanovenia § 477 Občianskeho zákonníka v závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Za podstatné náležitosti každého závetu zákon považuje určenie dediča a určenie veľkosti podielov jednotlivých závetných dedičov. Závetným dedičom môže byť fyzická osoba, právnická osoba a štát. Právnická osoba môže byť dedičom, ak existuje v dobe smrti poručiteľa a má právnu subjektivitu. Osoba dediča musí byť v závete identifikovaná dostatočne určite, teda tak, aby v okamihu smrti poručiteľa nebola zameniteľná s inou osobou. Právnickú osobu teda treba vždy presne označiť, je vhodné uviesť vždy názov, sídlo a identifikačné číslo ( IČO ). Na otázku, či možno vyhotoviť závet v dvoch origináloch odpovedám áno, v tom zmysle, že sa nespochybňuje automaticky platnosť závetu, len preto, že je v dvoch vyhotoveniach, pokiaľ spĺňa inak zákonné náležitosti Ak už je spísaný závet doma, je vhodné dať ho aspoň notárovi do úschovy, no vtedy notár samozrejme nezodpovedá za jeho obsah. Dovolím si však uviesť, že najlepšou a a právne najistejšou formou závetu, ktorú náš právny poriadok umožňuje závetcovi zvoliť, je závet spísaný vo forme notárskej zápisnice. A nielen preto, že takýto závet spisuje notár, ktorý zodpovedá za správnosť jeho obsahových a formálnych náležitostí, ale aj preto, že takýto závet je ihneď zaregistrovaný do zbierky nevyhlásených závetov, evidovaných v Notárskom centrálnom registri závetov. Notársky centrálny register závetov zabezpečuje, že počas života ako aj po smrti poručiteľa sa závet nestratí a nebude zmenený jeho obsah ( napr. niektorým z dedičov alebo treťou osobou ). Register závetov je neverejný, teda po registrácii závetu, do tohto registra nemôže nahliadnuť nikto, okrem poručiteľa. Je dôležité uviesť, že závetca môže závet kedykoľvek zrušiť tým, že zriadi nový závet, odvolá závet alebo ho zničí.

S úctou
Vaša notárka


Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
21.03.2018 13:21