PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Alžbeta
Dobrý deň pani doktorka,
moja otázka : moja mama by chcela za života darovať roľe
vo .výmere parc. 25 000 m2 a druhá parcela 13 000 m2
Tie parcely by chcela darovať rovnakým dielom , polovicu pre brata. Notár nám povedal že parcely sa nedajú rozdeliť musia zostať spolu, alebo 500 € musíme platiť za každú parcelu ako pokutu pri rozdelení.
Za odpoveď vopred veľmi pekne ďakujem.

Odpoveď od poradnaBD:
Odpoveď
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

Dobrý deň,
Prevod a prechod poľnohospodárskej a lesnej pôdy je zákonom regulovaný za účelom zamedzenia drobeniu tejto pôdy. Týmto Zákon je zákon č. 180/1995 Z.z., ktorý jednak rozdelenie pozemkov zakazuje pod sankciou možnej neplatnosti takéhoto úkonu zmluvy či súdneho rozhodnutia a jednak sankcionuje finančne.
Ust. §23 cit. zákona zakazuje rozdeliť (rozumej na viacero spoluvlastníkov či reálne na základe geometrického plánu) pri prevode (darovacej a kúpnej zmluve) či prechode (pri prejednaní dedičstva) jestvujúcu parcelu tak, aby neklesla výmera podielu z každej jednej parcely patriaca vlastníkovi (darcovi či poručiteľovi) na nadobúdateľa (obdarovaných a dedičov) pod 2000m2 (20á) pri poľnohospodárskej pôde a pod 5000m2 (50á) pri lesnej pôde.
Podstatné je povedať, že na liste vlastníctva môže byť množstvo parciel, ktoré v súhrne môžu dosahovať výmeru vyššiu ako 2000m2 či 5000m2, ale posudzuje sa každá parcela individuálne.
Ust. §22 cit. zákona ustanovuje finančné sankcie pre nadobúdateľa (kupujúceho, obdarovaného, dediča, spoluvlastníka, ak pri prevode (darovacej a kúpnej zmluve) či prechode (pri prejednaní dedičstva) dôjde k rozdeleniu jestvujúcej parcely tak, že vznikne pozemok vo výmere menšej ako 20000m2 (2ha) a väčšej ako 2000m2 pri poľnohospodárskej pôde a 5000m2 pri lesnej pôde, tak, že je povinný zaplatiť odvod vo výške od 10% do 20% z hodnoty pôdy. Hodnota (cena) pozemku na účel výpočtu odvodu sa určí (vypočíta) podľa vyhlášky MP SR č. 38/2005 Z. z. K výpočtu výšky odvodu nie je potrebný znalecký posudok. K výpočtu výšky odvodu treba požiadať príslušný obvodný pozemkový úrad alebo správu katastra o stanovenie bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky(BPEJ) pre oddeľovaný pozemok. Podľa prílohy č.1 vyhlášky MP SR č. 38/2005 Z. z. sa zistí jednotková hodnota pozemku (BPEJ). Prenásobením jednotkovej hodnoty s veľkosťou oddeľovanej časti sa vypočíta hodnota pozemku. Z tejto celkovej hodnoty sa podľa začlenenia do veľkostných kategórií (§23 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z. z.) stanoví výška odvodu (10, resp. 20% z celkovej hodnoty). Odvod sa platí z oddeľovaného pozemku, kde dochádza ku zmene vlastníka. Nariadenie vlády SR č. 85/1996 Z. z. upravuje podrobnosti o platení odvodu tak, že odvod sa uhrádza poštovou poukážkou (typ U), alebo prevodom z účtu platiteľa prostredníctvom Štátnej pokladnice na účet Ministerstva pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, PSČ 812 66 Bratislava, číslo účtu : 7000081025, kód banky 8180, špecifický symbol: 44 ak ide o poľnohospodársku pôdu alebo 54 ak ide o lesný pozemok variabilný symbol: uvedie sa parcelné číslo deleného pozemku.
O realizácii plnení tejto povinnosti by mohol mať prehľad iba MP SR, no v praxi sa táto povinnosť zrejme opomína, možno z dôvodu nedostatku informovanosti verejnosti.
Váš prípad by teda mal spadať do režimu tohto zákona, a top zrejme § 22 finančnej sankcie v prípade drobenia, čo neznamená, že deliť pôdu nemôžete.S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
17.03.2018 14:46

Milan Praščák
Dobrý deň,

som predsedom SVB (spoločenstva vlastníkov bytov) s 88 bytmi v Poprade a vznikol nám taký problém. Doteraz keď niekto zomrel, dedičia po dedičskom konaní vysporiadali všetky dlhy po nebohom bez toho, aby sme ich museli na to upozorňovať. Teraz nastala taká situácia, že nebohý nemal dedičov a byt zdedil štát. Podľa doterajšej skúsenosti sme predpokladali, že po dedičskom konaní štát všetky dlhy vysporiada. Keďže sme neboli účastníkmi konania a notár nás ani k predloženiu dlhov nevyzval, nerátali sme s tým, ako sa štát zachová. Neoznámil, že už došlo k ukončeniu dedičského konania a keď som zistil zmenu na katasterportáli, vyzval som štát na úhradu dlhov. Odpoveď mi prišla v tom znení, že podľa § 10, ods. 1 zákona o vlastníctve bytov je vlastník povinný platiť až od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po vklade vlastníckeho práva. Ja s tým nesúhlasim, lebo je to v prípade, že niekto kupuje byt a nie dedí a v takomto prípade potrebuje Vyhlásenie predsedu, že predošlý vlastník nemá dlh. Okrem toho podľa § 472, ods. 1 občianskeho zákonníka štát zodpovedá za poručiteľove dlhy a podľa § 460 sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa a nie tak ako uviedli. Preto Vás chcem požiadať o radu ako postupovať a či máme právo sa domáhať dlhov po nebohom a pokiaľ áno, na aké zákony sa môžeme odvolať. Ďakujem. S pozdravom Mgr. Milan Praščák
07.03.2018 17:00

Jozef
Dobrý deň,
po zomrelej matke zostal majetok, ktorý nebol prejednaný v dedičskom konaní. Jediná dedička jej dcéra, medzičasom zomrela ako slobodná, bezdetná a bez súrodencov. Matka mala súrodencov, z ktorých žije len sestra , teta zomrelej dcéry.
Môže sa v jednom návrhu požiadať o dodatočné prejednanie dedičstva z matky na dcéru , po ktorej by teta dedila v 4. skupine?

Ďakujem za odpoveď

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň.
Podľa právneho poriadku SR sa dedičstvo nadobúda ku dňu smrti zomrelého. V prvom rade si treba ujasniť, kto je evidovaný ako vlastník majetku ku dňu smrti. Z vášho dotazu je to matka, po ktorej ku dňu smrti dedí (za predpokladu, že nezanechala poruč. závet) jej jediná dcéra (ak poruč. zomrela ako vdova, príp. slobodná a mala len  jedinú dcéru), keďže dcéra prežila svoju matku. Podľa ustanovenia § 211 ods. 1 prvá veta Civilného mimosporového poriadku, ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. Treba teda podať návrh na dodatočné prejednanie dedičstva po zomrelej matke. Keďže sa dcéra síce dožila matkinej smrti ale v čase dodatočného prejednania dedičstva už nežije, majetok po matke budú dediť dedičia zomrelej dcéry. Kto sú nimi vyplýva z právoplatného dedičského rozhodnutia po zomrelej dcére, ktorým je notár prejednávajúci dodatočné dedičstvo viazaný. Ak žiadne dedičské konanie po zomrelej dcére po jej smrti neprebehlo, potom bude notár zisťovať dedičov tak závetných, ako aj zákonných. Ak dcéra zomrela ako slobodná, bezdetná, jedináčik, sama a nemá žijúcich rodičov ani starých rodičov, ako ste správne uviedli, v zmysle § 475a Občianskeho zákonníka, ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa ( dedo a babka ), a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti ( strýkovia a tety poručiteľa ). Teda vo Vašom prípade po zomrelej dcére dedí jej teta, ale v rámci dodatočného konania o dedičstve po matke dcéry, teda sestra poručiteľa, ale ako dedička právom po nebohej dcére.

S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Notárska úschova peňazí a listín
Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
19.02.2018 09:41

mia
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,či je mozne nejakým spôsobom vylúčiť rodiča z dedenia v<br />2.dedicskej skupine (mala by dediť manzelka a rodicia).A ďalšia otázka,či si môže dedic pri<br />dedicskom konani započítať dlh, ktorý zaplatil po smrti porucitela,t.j. v dobe po smrti ale ešte<br />pred dedicskom konaním.Dakujem

Odpoveď od poradnaBD:
Odpoveď
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

Dobrý deň,
Predpokladám, že ak hovoríte o dedičoch v 1. dedičskej skupine, nemáte deti či vnukov a manžel ako dedič v 1. dedičskej skupine sa tak presúva do 2. dedičskej skupiny, kde dedí min. &#189;, a ostatnými dedičmi tejto skupiny sú, ako správne píšete rodičia a spolužijúca osoba.
Ak chcete vylúčiť z dedenia manžela alebo aj (či len) rodičov môžete tak urobiť pomerne jednoduchým spôsobom, a to spísaním závetu.
Závetom môžete odkázať všetok majetok komukoľvek, teda tak príbuznému ako aj osobe mimo rodinných väzieb. Keďže manžel, rovnako ako rodičia, na rozdiel od potomkov nemá postavenie neopomenuteľného dediča, nemá právo namietať tzv. relatívnu neplatnosť závetu a žiadať to čo by robila &#189; z ich dedičského podielu, ak by nebolo závetu.
Pokiaľ ide o vydedenie, ktorým by ste chceli vylúčiť z dedenia, inštitút vydedenia sa vzťahuje len na potomkov, teda vydediť rodičov a manžela nemôžete.
Ale ako som vyššie uviedla, aj tak by to bolo zbytočné, pretože závetom ich z dedenia môžete vylúčiť platne.
Pokiaľ ide o Vašu 2. otázku ohľadom náhrady Vášho plnenia za poručiteľove dlhy po jeho smrti , odpoveď vyplýva zo zodpovednosti za dlhy poručiteľa, ktoré existovali ku dňu smrti. Smrťou poruč. prechádzajú na dedičov nie len práva ale aj záväzky. Od Okamihu smrti do právoplatného skončenia konania o dedičstve, výsledkom ktorého je deklarovanie prechodu týchto práv a povinností na konkrétneho dediča či dedičov, plynie nejaký čas. Vychádzajúc zo zásady delačného princípu, že dedičstvo sa nadobúda smrťou poruč. aj týmto okamihom dedič za záväzky zodpovedá a ak je dedičov viac zodpovedajú spoločne a nerozdielne medzi sebou navzájom. Až z výsledku právoplatného uznesenia v konaní o dedičstve je zrejmé kto z dedičov nadobudol aký majetok a v akej hodnote, a preto až vtedy možno zistiť hodnotu zdedeného majetku. Pretože práve do hodnoty nadobudnutého dedičstva zodpovedá dedič aj za prípadné dlhy poruč. a ak je dedičov viac zodpovedajú pomerne podľa ceny toho čo nadobudli v pomere k hodnote celého dedičstva.
Preto, ak niektorý z dedičov po smrti plnil celý dlh za poruč. a výsledky dedičského konania poukazujú na to, že dedili napr. dvaja dedičia, dedičovi, ktorý plnil nad rámec svojej zodpovednosti v &#189; patrí regresný nárok voči dedičovi, ktorý síce tiež dedil no doposiaľ neplnil. Tento nárok si treba uplatniť u dediča a neopomenúť všeobecnú trojročnú premlčaciu dobu.
S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
29.01.2018 16:56

mia
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať,či je mozne nejakým spôsobom vylúčiť rodiča z dedenia v 2.dedicskej skupine (mala by dediť manzelka a rodicia).A ďalšia otázka,či si môže dedic pri dedicskom konani započítať dlh, ktorý zaplatil po smrti porucitela,t.j. v dobe po smrti ale ešte pred dedicskom konaním.Dakujem

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, podľa ustanovenia § 474 Občianskeho zákonníka ods. 1,2, ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva. Z uvedeného vyplýva, že ak poručiteľ nezanechal potomka, alebo potomkovia nededia, a niet ani tzv. spolužijúcej osoby, vo Vašom prípade dedí manžel polovicu dedičstva a druhú polovicu dedičstva jeho rodičia rovnakým dielom. Zákonná dedičská postupnosť je založená na určitom príbuzenskom alebo obdobnom vzťahu k poručiteľovi. Výpočet dedičov zo zákona je taxatívny, iné osoby ako v zákone uvedené dediť zo zákona nemôžu. Poradie dedičských skupín je záväzné, to znamená, že dedičia skupiny nasledujúcej sú povolaní dediť len za predpokladu, že nededia dedičia zo skupiny predchádzajúcej. Pýtate sa akým spôsobom možno vylúčiť rodiča/rodičov z dedenia. Poručiteľ môže o svojom majetku rozhodnúť pre prípad smrti závetom. Keďže podľa platnej právnej úpravy rodičia nie sú neopomenuteľnými dedičmi, závetom môže poručiteľ odlišne od zákonnej dedičskej postupnosti určiť osoby, ktoré sa majú stať jeho dedičmi a určiť aj ich dedičský podiel. Vo Vašom prípade to znamená, že ak si poručiteľ nepraje, aby jeho rodičia dedili jeho majetok, závetom určí za dediča inú osobu, napríklad svoju manželku. Inštitút vydedenia, čo sa týka rodičov, neprichádza do úvahy, ako je vyššie uvedené, nie sú neopomenuteľnými dedičmi. Rodičia poručiteľa nebudú dediť v prípade, že po poučení notárom dedičstvo v zmysle § 463 Občianskeho zákonníka v zákonnej lehote odmietnu. V tom prípade namiesto nich nenastupujú ich deti, t.j. súrodenci poručiteľa, lebo tí môžu dediť v tretej skupine zákonných dedičov. Vo Vašom prípade, ak rodičia poručiteľa platne odmietnu dediť, celý poručiteľov majetok zdedí jeho manželka, ktorá v druhej dedičskej skupine môže samostatne dediť. Do úvahy prichádza tiež inštitút dedičskej nespôsobilosti, na ktorú súd prihliada z úradnej povinnosti. Občiansky zákonník v § 469 rozoznáva dva dôvody dedičskej nespôsobilosti, spáchanie úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom alebo rodičom alebo zavrhnutia hodné konanie proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Následkom je, že takýto dedič nededí. Čo sa týka druhej časti Vašej otázky, či si dedič môže započítať dlh, ktorý zaplatil po smrti poručiteľa, áno môže. V zmysle § 470 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. Ak je viac dedičov ( vo Vašom prípade sú traja dedičia ) zodpovedajú za náklady poručiteľovho pohrebu a za dlhy podľa pomeru toho, čo z dedičstva nadobudli, k celému dedičstvu. Dedič vstupuje smrťou poručiteľa do jeho majetkovoprávnych vzťahov v celom rozsahu, teda nielen do práv, ale aj povinností, ktoré vznikli do okamihu smrti poručiteľa a nezanikli jeho smrťou. Zodpovednosť dedičov je delená, pričom každý z nich zodpovedá za uvedené náklady a dlhy len v rozsahu ceny svojho dedičského podielu k cene celého dedičstva.

S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Notárska úschova peňazí a listín
Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
29.01.2018 16:55

zdenka Dorková
Dobrý deň
prosím o informáciu.
Moja sestra bezdetná zomrela a nechala po sebe byt v osobnom vlastníctve. Naša mamička je žijúca a mám ešte jedného brata.
Bude dediť len naša mamička alebo aj my súrodenci?

Tiež spomínala sestra, že mieni spísať závet, ale neviem či to stihla, lebo zomrela náhle, nečakane. Až na dedičskom konaní sa dozvieme? či je možné to zistiť skůr?
Ďakujem za odpoveď.
S pozdravom

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, podľa ustanovenia § 474 ods. 1 Občianskeho zákonníka, ak nededia poručiteľovi potomci, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z tohto dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Z uvedeného vyplýva, že ak Vaša sestra nemala žiadnych potomkov a predpokladám, že ani manžela, a niet ani spolužijúcej osoby, ktorá by spĺňala vyššie uvedené zákonné podmienky, jej byt zdedí zo zákona Vaša mama ako jediná dedička.Ak by ste sa chceli stať dedičmi Vy ako aj Vaši ďalší súrodenci, jedinou zákonnou cestou je odmietnutie dedičstva Vašou mamou. Na jej miesto potom nastúpia jej deti, to znamená Vy a Vaši súrodenci. Čo sa týka druhej časti Vašej otázky ohľadne závetu, v zmysle § 176 ods. 1 Civilného mimosporového poriadku, súd bezodkladne vykoná vyšetrenie v evidencii, ktorá je vedená v Notárskom centrálnom registri závetov, či je v nej evidovaný závet poručiteľa, listina o vydedení alebo odvolanie týchto úkonov, alebo vyhlásenie o voľbe práva podľa osobitného predpisu, a u ktorého notára je uložený. V zmysle § 177 Civilného mimosporového poriadku, súd umožní nahliadnuť do závetu tomu, kto osvedčí, že má na tom právny záujem. Podľa § 165 Civilného mimosporového poriadku, účastníkmi konania o dedičstve sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi. To znamená, že ak notár zistí, že Vaša sestra zanechala platný závet a kto sú podľa jeho obsahu dedičia, týchto potom predvolá na dedičské konanie. Závet môžu notárovi predložiť aj dedičia alebo ktokoľvek, kto má závet u seba.

S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Notárska úschova peňazí a listín
Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
18.01.2018 14:05

poradnaBM
Dobrý deň.
Zomrel mój otec zostali sme tri sestry a mama, chcem sa spýtať či sa móžeme vzdať dedičstva v prospech mami ( zostal rodinný dom a asi 500m2 pozemku , na účtoch nemal žiadne peniaze pretože posledné vybral keď bol chorý a mama dala prerobiť kúpelňu za bezbarierovu ked soc. poistovňa nepreplatila a ostatné minula na pohreb ) ako by sa dedilo po smrti mami. Ďakujem
06.12.2016 08:29

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, v zmysle § 473 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka v prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomci. V zmysle § 195 ods. 1 CMP, ak zaniklo manželstvo poručiteľa jeho smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo manželov v konaní o dedičstve po poručiteľovi. V zmysle § 482 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, ak je viac dedičov, vyporiadajú sa na súde medzi sebou o dedičstve dohodou. V zmysle § 203 ods. 1 písm. c) prvá veta CMP, súd v uznesení o dedičstve schváli dohodu dedičov o vyporiadaní dedičstva. Dohoda však nesmie odporovať zákonu a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Z uvedeného vyplýva, že zákon preferuje možnosť, že sa dedičia o vyporiadaní dedičstva dohodnú o tom, komu a ktorý majetok, ktoré veci alebo práva z dedičstva pripadnú, kto prevezme dlh poručiteľa a ako sa navzájom v tejto súvislosti vyporiadajú finančne. Zákon pripúšťa, aby sa dedič vzdal časti svojho podielu alebo aj celého podielu v prospech iného dediča. Vo Vašom prípade po smrti otca dedíte Vy, Vaše dve sestry a mama, rovnakým dielom, t.j. každá po 1/4. V dedičskom konaní sa môžete vzdať svojich podielov v prospech Vašej mamy. Po jej smrti dedíte zo zákona Vy, spolu so sestrami rovnakým dielom, t.j. každá po 1/3.

S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Notárska úschova peňazí a listín
Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
17.01.2018 14:40

Peter Moravčík
Pozdravujem Vás , pani doktorka.

Mama a otec neodmietli / vysoký vek, neznaloť/predlžené dedičstvo po nebohej dcére. Dlhy sú oveľa vyššie ako dedený majetok. Pán notár vykonal konvokáciu veriteľov, súd nariadil likvidáciu predlženého dedičstva. Predmetom dedičstva je rodinný dom ocenený znalcom na 36 000 eur. V priebehu dedičského konania- likvidácie otec zomrel. Pri likvidácii priamym predajom sa dom p. notárovi nepodarilo predať. S veriteľmi počas likvidácie komunikoval. Okresný súd vydal uznesenie, v ktorom uvádza, že polovica domu pripadá štátu ako odúmrť a polovica mame, ktorá sa ako jediná , otec medzitým zomrel, nezriekla dedičstva. Súd tiež nariadil vklad do katastra a tiež povinnosť okresnému úradu zaplatiť trovy notárovi, s odôvodnením, že ide o predĺžené dedičstvo.
Čoho sa môže mama následne obávať od veriteľov? V OSP – je uvedené, že likvidáciou sa DK končí. Ale tiež, že nespeňažený majetok pripadne štátu. Aké je z tejto situácie východisko?


S úctou a pozdravom Peter M.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
Popisovaný právny stav Vašej situácie je zaujímavý, ale nejako zamotaný.
Ak zákonní dedičia po poruč. Vašej sestre, Vaši rodičia (zrejme ako zákonní dedičia v 2. ded. skupine, za predpokladu, že setra zomrela a slobodná a bezdetná, žijúca sama) by odmietli dediť, dedičstvo by pripadlo štátu. Ak však hoci len jeden dedič neodmietol, ostáva dedičom naďalej. V prípade, ak bola z dôvodu predĺženého dedičstva nariadená likvidácia dedičstva (ak veritelia nemali záujem uzavrieť s dedičmi, rodičmi poruč., dohodu o prenechaní predĺženého dedičstva na úhradu dlhov), ďalší osud dedičstva už nezávisí vôbec od dedičov a úlohou notára je už len uspokojiť veriteľov. Notár totiž nariadi likvidáciu aj bez návrhu, či súhlasu dedičov. Nie je však možné, aby došlo ku kumulácii oboch spôsobov nadobudnutia dedičstva, teda, aby polovicu dedil dedič, Vaša matka a aby polovica pripadla štátu, a to či už z dôvodu odúmrte alebo z dôvodu neúspešného speňaženia likvidovaného dedičstva, domu. Predmetom likvidácie je však celý podiel, ktorý patril do dedičstva, teda, ak setra vlastnila dom v 1/1, aj tento patrí do likvidačnej podstaty. Ak poruč., ako sestra vlastnila len 1/2 domu, patrí do likvidácie len 1/2 domu. Uvádzate, že sa domový majetok nepodarilo speňažiť v rámci likvidácie. Potom nasleduje aplikácia zákonného postupu, že tento majetok pripadá štátu s tým, že zanikajú pohľadávky veriteľov voči dedičom. A by sa objavil ďalší majetok, potupovalo by sa rovnako, keďže pohľadávky veriteľov nezanikli absolútne neúspešným speňažením, nariadila by sa likvidácia s podobným postupom.
Zodpovednosť dedičov nariadením likvidácie už na mieste nie je, lebo veritelia sa môžu uspokojiť len z majetku patriaceho do likvidačnej podstaty a nie do výšky nadobudnutého dedičstva , lebo dedičia už nariadením likvidácie nič z dedičstva nadobudnúť nemôžu.
S úctou
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
17.01.2018 01:23

Peter
Dobrý deň,

chcem si dať po nebohom starom otcovi (obnovou dedičského konania) prepísať pozemok o rozlohe asi 500m2, podiel vedený na neb. starého otca v danom pozemku je 1/12. Chcem sa spýtať aké poplatky zaplatím na súde za obnovenie dedičstva a aká bude odmena notára pri prevode iba vyššie popísaného podielu???? Hodnota pozemku - predávajú sa v danej lokalite cca po 5€/m2.

Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, Civilný mimosporový poriadok v § 211 ods. 1 prvá veta uvádza, že ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. V zmysle § 159 citovaného zákona , na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené. Ak máte v úmysle vyporiadať v dodatočnom konaní o dedičstve Vami uvádzaný pozemok o rozlohe 500 m2, podľa ustanovení Zákona o súdnych poplatkoch za podanie návrhu na začatie konania a za konanie o dedičstve je potrebné uhradiť súdny poplatok v celkovej výške 13,00 Eur ( v zmysle sadzobníka - 2 x 6,50 Eur, za podanie návrhu platí navrhovateľ/lia a za dedičské konanie dedičia, ktorí nadobudli dedičstvo ). Vychádza sa pritom z čistej hodnoty dedičstva ( zistené aktíva mínus zistené pasíva ), čo je vo Vašom prípade suma vo výške 208,35 Eur, ktorá predstavuje podiel Vášho starého otca vo výške 1/12. Ak je dedičov viac, uvedený súdny poplatok sú povinní zaplatiť spoločne a nerozdielne, čo znamená, že súd ho môže žiadať od ktoréhokoľvek z dedičov. Základom odmeny súdneho komisára je v zmysle § 12 ods. 1 Vyhlášky o odmenách a náhradách, všeobecná hodnota majetku poručiteľa. Rozhodným okamihom pre stanovenie ceny/hodnoty majetku je čas smrti poručiteľa, určuje sa teda podľa cien a cenových predpisov platných v deň smrti. Na základe Vami uvedeného pôjde konkrétne o sumu vo výške 208,35 Eur. Odmena sa vypočíta percentuálnou sadzbou, najmenej však predstavuje sumu vo výške 23,00 Eur, čo je aj Váš prípad. K tejto sume sa pripočítajú hotové výdavky súdneho komisára vo výške cca 5,00 Eur ( poštovné, a pod. ). Spolu je odmena, vrátane hotových výdavkov, vo výške 28,00 Eur, keďže však podlieha 20 percentnej DPH, čo predstavuje sumu vo výške 5,60 Eur, celkovo je potrebné zaplatiť súdnemu komisárovi sumu vo výške 33,60 Eur. Každý z dedičov zaplatí poplatok z hodnoty, ktorú nadobudol.

S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
Notárska úschova peňazí a listín
Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
16.01.2018 14:09

poradnaBM
Dobrý deň pani doktorka,

moja otázka : Dobrý deň. Synovi zomrel biologický otec bol bez majetku, ale mal dlhy v zdravotnej poisťovni, v sociálnej poisťovni. Dedičské konanie bolo zastavené. Musí splacať tieto dlhy. Ďakujem
23.02.2017 20:38

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
Dedenie v Slovenskej republike vychádza zo zásady, že dedenie nemá byť pre dediča rizikom. Tak je tomu nastavená aj právna úprava, ktorá uvádza, že v zmysle § 187 ods. 1 CMP súd konanie zastaví, ak poručiteľ nezanechal žiadny majetok. V zmysle § 470 ods. 1 OZ dedič zodpovedá do výšky ceny nadobudnutého dedičstva za primerané náklady spojené s pohrebom poručiteľa a za poručiteľove dlhy, ktoré na neho prešli poručiteľovou smrťou. To znamená, že ak biologický otec Vášho syna zomrel ako nemajetný, ale zanechal dlhy, Váš syn ani nezodpovedá za dlhy poruč. a teda nie je povinný tieto dlhy uhradiť, pretože po svojom otcovi nenadobudol žiadne dedičstvo.
S úctou
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
10.01.2018 15:36