PORADŇA


Neváhajte nám položiť otázky, ktoré Vás zaujímajú. Odpoveď Vám zašleme do 1 týždňa.

Dotazujúci klient, žiadajúci o bezplatnú právnu radu, zaslaním svojej otázky, dáva notárovi výslovný súhlas na použitie jeho dotazu na účely zverejnenia, bez zverejnenia akéhokoľvek osobného údaja, vrátane mena dotazujúceho klienta.
Nika
Dobrý deň. Mám otázku ohľadom dodatočného dedičského konania.
Situácia:
Priateľova matka zdedila po svojej matke pôdy na 3 listoch vlastníctva. Všetky tri pôdy boli písané na viaceré osoby. Problém je v tom, že jej matka zdedila podiely za slobodna aj keď už bola vydatá. Čiže na každom liste vlastníctva sa zobrazovali 2 priezviská menovanej. Dedičské konanie sa však spravilo tak, že po úmrtí menovanej sa podiely zdedili po nej len tie, ktoré boli uvedené pod jej menom po mužovi. Čiže na listoch vlastníctva je uvedená menovaná stále vlastníčkou podieloch. Jedná sa pritom o tú istú osobu.
Priateľovava mama by po zistení tejto skitočnosti mala zdediť aj podiely po svojej mame, ktoré sú v katastri uvedené pod jej menom za slobodna.

Moja otázka:
Ako podať návrh na dedičské konanie? Ako Dosatočné?
Pochybil v tejto skutočnosti súd/notár? Nakoľko im bol predložený úmrtný list, na ktorom bolo uvedené priezvisko aj za slobodna.
Dalo by sa vyhnúť poplatkom z dôvodu pochybenia súdu?

Ďakujem za odpoveď

Odpoveď od poradnaBD:
Dobrý deň, keďže pôvodné dedičské konanie bolo právoplatne skončené, do úvahy prichádza len oprava uznesenia a dodatočné konanie o dedičstve. V zmysle § 224 Civilného sporového konania, súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku ( uznesení ) chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave súd vydá opravné uznesenie, ktoré doručí subjektom konania. Ale keďže sa nejedná o chybu v písaní/počítaní, je možný iba postup podľa ustanovenia § 211 ods. 1 prvá veta Civilného mimosporového poriadku, v ktorom sa uvádza, že ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ďalší poručiteľov majetok, prípadne aj dlh, súd na návrh vykoná o tomto majetku dodatočné konanie o dedičstve. V zmysle § 159 citovaného zákona , na dodatočné konanie o dedičstve je miestne príslušný súd, na ktorom bolo dedičské konanie skončené. V zmysle § 165, účastníkmi konania o dedičstve, sú tí, o ktorých sa možno dôvodne domnievať, že sú poručiteľovými dedičmi. Ak priateľova mama má v úmysle požiadať súd o prejednanie poručiteľovho majetku – uvedené pozemky po svojej mame, ktoré ešte neboli prejednané - po právoplatnom skončení dedičského konania, môže podať návrh na dodatočné konanie o dedičstve, o spísanie ktorého možno požiadať aj notára. Podľa ustanovení Zákona o súdnych poplatkoch za podanie návrhu na začatie konania ( dodatočného ) a za konanie o dedičstve je potrebné uhradiť súdny poplatok. Za podanie návrhu platí navrhovateľ/lia ( vychádza sa pritom z čistej hodnoty dedičstva - zistené aktíva mínus zistené pasíva ) a za dedičské konanie dedič/dedičia, ktorí nadobudli dedičstvo. V zmysle zákona o súdnych poplatkoch toto konanie nie je oslobodené od poplatkov. V zmysle § 4 ods. 3 citovaného zákona, od poplatku ( súdneho ) je oslobodený ten, komu bol priznaný nárok na poskytnutie právnej pomoci podľa osobitného predpisu, konkrétne ide o zákon č. 327/2005 Z.z. o poskytnutí právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi v znení neskorších právnych predpisov ( osobné oslobodenie od súdneho poplatku ). Na právnu pomoc má nárok ten, kto sa nachádza v stave materiálnej núdze , ak je v právnom spore vylúčená zrejmá bezúspešnosť sporu a hodnota sporu prevyšuje minimálnu mzdu, okrem sporov, v ktorých hodnotu sporu nie je možné vyčísliť v peniazoch. Materiálnou núdzou možno chápať stav, keď príjem fyzickej osoby nedosahuje 1,6 násobok životného minima a zároveň si táto fyzická osoba nemôže zabezpečiť využívanie právnych služieb svojím majetkom, teda jeho predajom, prípadne prenájmom. Toto prípadné osobné oslobodenie sa nevzťahuje na poplatky, ktoré sa uhrádzajú notárovi. Dovoľujem si uviesť tú skutočnosť, že notár je v dedičskom konaní viazaný podkladmi z príslušného Katastra nehnuteľností a v konaní postupuje v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania. Ak by uvedené pozemky boli zahrnuté do dedičstva v pôvodnom konaní, z ich hodnoty by priateľova mama ako dedička platila poplatky. Inými slovami, ak ich chce v dodatočnom konaní prejednať, je prirodzené, že za tieto úkony súdu je potrebné zaplatiť. V zmysle § 50 ods. 1 prvá veta Civilného mimosporového poriadku, v konaní o dedičstve platí odmenu notára a jeho hotové výdavky dedič, ktorý nadobudol dedičstvo.


S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
10.01.2018 07:54

Dominik
Dobrý deň prajem.
Len prednedávnom mi zomrel otec , ( mama ešte žije)dedičské konanie ešte asi ani nezačalo,no dozvedel som sa že otec zanechal okrem bytu v hodnote cca 30 000€ aj dlhy v cca 15-20 tisíc.
Sme traja súrodenci, a ja sa chcem vzdať dedičstva, no na internete som čítal že ak sa vzdám tak dedičstvo prejde na moje dedi 16 a 13 ročné je to vôbec pravda? A spolu s manželkou vlasníme byt ktorý sme brali cez hypotéku, no ktorú ešte nemáme splatenú. Pokiaľ by mama neplatila určité pôžičky do začiatku dedičského konania môzu exekútory siahnuť aj na môj byt a účet?
Za skorú odpoveď vopred ďakujem.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
Predpokladám, že byt nadobudol otec spolu s mamou, teda patrí do ich spoločného majetku, tzv. bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Notár, poverený súdny komisár prejednaním dedičstva po Vašom otcovi, najskôr vyporiada bezpodielové spoluvlastníctvo medzi nimi a pokiaľ tam patrí len byt, polovica bytu bude patriť do dedičstva a polovicu Vašej matke, pokiaľ sa nedohodnete, že celý byt bude patriť matke alebo celý byt bude patriť do dedičstva. Pokiaľ ide o dlhy, situácia je rovnaká a predpokladám, že sa jedná o dlh v podobe úveru na byt a vyporiada sa podobne ako byt.
Následne sa určí všeobecná hodnota majetku, ak nebude iný majetok ako byt, tak sumou 15.000€ (1/2 bytu), výška dlhov v sume 7.500€-15.000€ ako polovica úveru) a rozdiel predstavuje čistú hodnotu dedičstva.
V rámci vyporiadania dedičstva, pokiaľ nezanechal otec závet a nemáte iných súrodencov, dedičmi ste vy s matkou, rovnodielne a 1/2 bytu môžete nadobudnúť obaja alebo jeden z vás.
Podľa právne úpravy každý z dedičov zodpovedá za dlhy poručiteľa (aj za náklady spojené s vyhotovením pohrebu) do výšky ceny nadobudnutého dedičstva. Ak teda nadobudnete 1/2 bytu patriacu do dedičstva len Vy budete zodpovedať za dlhy svojho otca v tejto výške, teda do hodnoty 15.000€. Ak mama nebude dediť byt, nebude zodpovedať. Pokiaľ ide o zadefinovanie majetku ktorým za dlhy svojho zomretého otca zodpovedáte, podstatné je povedať, tak ako sa správne pýtate, že zodpovedáte nie len zdedeným majetkom, ale aj svojím vlastným, teda aj majetkom, ktorý ste nadobudli sám, resp. s manželkou. Jednoducho povedané, ak by ste byt zdedili v 1/2 a matka by nesplácala úver, teda nesplatila dlh a veriteľ si ho vymáhal aj u Vás a vy by ste ho neplatili, exekútor poverený uspokojiť pohľadávku veriteľa voči Vám by mohol exekvovať aj Váš majetok, nie len predmetný zdedený byt.
Ak sa chcete vyhnúť zodpovednosti za dlhy, stačí byt nezdediť a vzdať sa ho v rámci vyporiadania dedičstva dohodou s Vašou matkou v prospech nej, čo predpokladá, že dedičstvo prijmete. Ak však nechcete byť vôbec dedičom, teda nemať ani možnosť byť ďalej účastníkom dedičského konania (ani v prípadných ďalších konaniach po Vašom otcovi, ak by sa objavil nejaký majetok po ňom), môžete odmietnuť dediť. V tomto prípade však sa na Vás zákon pozerá, ako by ste sa ani nedožili otcovej smrti a na Vaše miesto nastupujú Vaše deti, vnuci...so všetkými dedičskými právami, aj povinnosťami, ako som Vám vykreslila hore.S úctou
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
08.12.2017 22:06

poradnaBM
Dobrý deň. Rád by som sa informoval ohľadom registrácie právnickej osoby za účelom získania 2% z dane s príjmov. Som totiž predseda občianskeho združenia, ktoré vzniklo ešte r. 2011 a už sme boli aj 2x registrovaní ale minulého roku už nie. Chcem sa opýtať, či môžeme byť registrovaní aj tohto roku, dokedy tak musíme urobiť a aké podklady je potrebné notárovi predložiť a koľko budem platiť. A ešte sa pýtal kolega, ktorý založil nadáciu v lete tohto roku či môže registrovať aj on svoje združenie. Ďakujem za odpoveď. Ján

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
Áno. Vaša otázka je nanajvýš aktuálna. Každoročne v období od 1.9. do 15.12. toho ktorého roka prebieha zápis do registra osôb oprávnených byť príjemcom 2% dane z príjmu. Tento zápis vykonáva notárska komora SR na základe osvedčenia o splnení podmienok, ktoré vyká len notár.
Základnou podmienkou je, že žiadateľom je právnická osoba, ktorá má formu : občianske združenie alebo nadácia alebo neinvestičný fond alebo nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby alebo účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti alebo organizácia s medzinárodným prvkom alebo Slovenský Červený kríž alebo subjekty výskumu a vývoja alebo Fond rozvoja odborného vzdelávania a prípravy. Musela vzniknúť najneskôr v roku, ktorý predchádza zdaňovaciemu obdobiu za ktorý sa 2% z príjmu žiadajú, teda pre tento rok v r. 2016, čo vyplýva z dátumu registrácie na Ministerstve vnútra (zväčša pečiatka na Stanovách), pričom tieto Stanovy vrátane dodatkov sa predkladajú notárovi. Tým sme odpovedali aj na otázku Vášmu známemu, že jeho nadácia sa môže uchádzať o zápis až v nasledujúci rok. Toto združenie musí vykonávať aspoň jednu z týchto činností: ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, alebo podpora a rozvoj športu alebo poskytovanie sociálnej pomoci alebo zachovanie kultúrnych hodnôt alebo podpora vzdelávania alebo ochrana ľudských práv alebo ochrana a tvorba životného prostredia alebo veda a výskum alebo organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti, čo vyplýva zo Stanov. Notárovi musí predložiť potvrdenie od Sociálnej poisťovne, že nie je v Sociálnej poisťovni registrovaný ako zamestnávateľ, ak organizácia nemá zamestnancov a ak ich má potrebuje predložiť aj potvrdenie príslušného orgánu (Zdravotnej poisťovne, poisťovní), že organizácia nemá nedoplatok na povinnom poistnom, nie starším ako 30 dní. Žiadateľ preukáže notárovi, že organizácia má zriadený účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky, potvrdením banky alebo pobočky zahraničnej banky, nie starším ako 30 dní a oznámi IBAN. Notársku zápisnicu podpisuje štatutárny orgán a kto ním je vyplýva zo Stanov organizácie a výsledkov volieb orgánov, čo vyplýva zasa zo zápisnice a prijatého uznesenia organizácie, čo musí byť opäť predložené notárovi . Poplatok u notára je cca 53€ s DPH.
S úctou

Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
05.12.2017 11:16

Bety
Dobrý deň pani doktorka,

moja otázka : mám priatela, ktorý nemá deti takisto ani ja nemám deti, mám 59 rokov on 68 ročný.
Pri spolužití v spoločnej domácnosti po smrti partnera mám nárok na dedičstvo alebo opačne ? JA mám brata, aj on má sestru.

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.
S pozdravom : Bety

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň, v prípade smrti jedného z vás, ak nemáte deti a nežije ani jeden z vašich rodičov, dedia v zmysle § 475 ods. 1 OZ v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. To znamená, že v prípade smrti Vášho priateľa po ňom dedí jeho sestra a Vy, rovnakým dielom, ak spĺňate vyššie uvedenú zákonnú podmienku. To isté platí aj opačne. Dovoľujem si Vás upozorniť na skutočnosť, že rozdelenie majetku po smrti Vášho priateľa možno ovplyvniť závetom, ktorý spíše za života Váš priateľ. S úctou...
29.11.2017 14:38

poradnaBM
Dobrý. Rád by som sa informoval. Po otcovcej smrti ostal byt, v ktorom žil s mamou. Mama chce prepísať celý byt v priebehu dedičského konania na jedného z nás. Je takáto možnosť reálna a aké sú poplatky za celý tento úkon, ako aj dedičské konanie. Cena bytu je cca 40tis €, iný majetok otec nemal. Ďakujem za odpoveď.
Jura

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
Áno. Smrťou poručiteľa, zanikne bezpodielového spoluvlastníctvo manželov ďalej len BSM), ak nezaniklo skôr (rozvodom alebo rozhodnutím súdu o jeho zrušení) a treba ho vyporiadať. Vyporiadanie sa má vykonať do troch rokov od jeho zániku, inak platí zákonná fikcia, že pokiaľ ide o nehnuteľnosť a niektoré hnuteľné veci , sú podiely oboch manželov rovnaké a o veciach, ktoré každý z manželov užíva pre svoju potrebu, potrebu svojej rodiny svoje domácnosti, že patria do výlučného vlastníctva každého z nich.
V prípade smrti jedného z manželov, súčasťou konania o dedičstve, je aj konanie o vyporiadanie BSM medzi účastníkmi, teda pozostalým manželom a dedičmi. Toto konanie predchádza samotnému zostaveniu majetku a dlhov poručiteľa. Notár v konaní o dedičstve, teda zistí aký majetok nadobudol poručiteľ s pozostalou manželkou za trvania manželstva a schváli dohodu účastníkov o vyporiadaní BSM. Základná zásada vyporiadania BSM je, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Ak teda Váš otec s mamou kúpili za trvania manželstva byt vo všeobecnej hodnote 40tis. € , ten patrí do BSM v takejto hodnote. Základná zásada vyporiadania BSM je taká, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Teda, že polovica bytu patrí otcovi – teda do dedičstva po ňom a polovica patrí pozostalej manželke. Otcova polovica tvorí teda súpis majetku so všeobecnou hodnotou vo výške 20 tis. €. Táto dohoda o vyporiadaní BSM môže byť aj obsahovo modifikovaná, no vždy so zachovaním parity hodnoty podielov na majetku z BSM u oboch manželov . Táto modifikácia znamená, že jednému z manželov môže v rámci vyporiadania BSM pripadnúť aj celý majetok, s tým, že nadobudne súčasne aj dlh voči pozostalému manželov z titulu takto vyporiadaného BSM a druhému manželovi zasa vznikne tzv. náhradová pohľadávka voči dedičstvu, ktorú nadobudne ten z dedičov, ktorý nadobudne aj predmetný byt v podiele pozostalého manžela. V rámci vyporiadania BSM, môže dôjsť aj pri modifikovanej dohode o vyporiadaní BSM aj k opačnej situácii, teda vyportiadať BSM tak, že pozostalá manželka nadobudne majetok v celosti spolu s dlhom voči poruč. a do dedičstva potom patrí náhradová pohľadávka voči pozostalému manželovi.
Vo Vašom prípade je teda možné, aby celý byt v rámci vyporiadania BSM patril do dedičstva v hodnote 40tis. € spolu s dlhom voči pozostalej manželke vo výške 1/2 majetku BSM teda v hodnote 20tis. € a Vašej matke ostane tzv. náhradová pohľadávka voči dedičstvu. No a následne v rámci vyporiadania dedičstva ho môže nadobudnúť v celosti jeden z dedičov, ktorý nadobudne aj dlh voči pozostalej manželke. Pri uzatváraní dohody o vyporiadaní BSM, by som odporučila aj uzavrieť dohodu o vzniku vecného bremena zodpovedajúceho právu doživotného bývania v prospech pozostalej manželky.
Pokiaľ ide o odmenu notára, tá sa vypočítava zo všeobecnej hodnoty majetku patriaceho do dedičstva, teda vo Vašom prípade z hodnoty celého bytu 40tis.€, no správne poplatky za zápis do katastra sa nepatria, keďže súdne rozhodnutie sa zapisuje do katastra nehnuteľností záznamom, nie vkladom a ten je bezplatný.

S úctou
Vaša notárka

Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039

www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
24.11.2017 11:45

žOFKA
Dobrý deň pani notárka,

chcem sa informovať o nasl.: Zoznámila som sa s mužom .
On je vdovec ,<br />bezdetný, ja rozvedená tiež bezdetná. On má 2 súrodencov, ja mám brata. Moja otázka pri spolužití v<br />prípade smrti môže niekto zdediť po partnerovi ?

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

S úctou <br /> Žofka

Odpoveď od poradnaBD:
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.
N o t á r & Mediátor

Dobrý deň,
Keďže ani jeden z Vás nemá deti, nie ste manželia a predpokladám, že už nemáte žijúcich rodičov, prichádza do úvahy dedenie v tretej skupine. Podľa ustanovenia § 475 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa (spolužijúca osoba, ktorá sama nemôže dediť v 2. ded. skupine) . Ak niektorý zo súrodencov nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
Z uvedeného vyplýva, že ako dedičia po poručiteľovi – po Vás by prichádzali do úvahy Váš brat a Váš partner ako spolužijúca osoba, ak by spĺňal zákonné podmienky, každý po 1/2 . Ak by ste brata chceli vylúčiť z dedenia, stačí spísať závet, ktorým odkážete všetko Vášmu partnerovi, alebo opačne, teda vylúčiť partnera a odkážete všetko svojmu bratovi.
Z uvedeného vyplýva, že ako dedičia po poručiteľovi – po Vašom partnerovi by prichádzali do úvahy jeho dvaja súrodenci a Vy ako spolužijúca osoba, ak by ste spĺňali zákonné podmienky, každý po 1/3 . Ak by partner chcel súrodencov vylúčiť z dedenia, stačí spísať závet, ktorým odkáže všetko Vám.

Závetom však môžete Vy aj Váš partner samostatne zvrátiť zákonné dedenie a ustanoviť za jediného závetného dediča, či viacerých dedičov úplne hocikoho, keďže ani brat ani spolužijúca osoba nie sú neopomenuteľným dedičom, teda nemajú nárok namietať relatívnu neplatnosť závetu a požadovať svoj zákonný dedičský podiel (na rozdiel od potomkov).

S úctou
Vaša notárka
Notársky úrad
093 01 Vranov n. T., M. R. Štefánika 2427,
Po,Ut,,Št: 7.30-16.00, Str., Pi 7.30-16.15
tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501
Notársky úrad
094 31 Hanušovce n. T., Slovenská 711/59
Ut,Št,: 7.30-16.00
mobil 0905 655 039
www.notar-vranov.sk
e-mail: miriam.breznoscakova@notar.sk

Poskytuje tieto služby v rámci notárskej a inej činnosti
• Osvedčovanie podpisov, listín, vydávanie výpisov z OR Spisovanie závetov, listín o vydedení a iných úkonov pre prípad smrti
• Spisovanie kúpnych , darovacích, zámenných, zaopatrovacíh zmlúv, zmlúv o vyporiadaní podielového spoluvlastníctva a vecných bremenách vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Spisovanie dohôd manželov o dispozícii s bezpodielovým spoluvlastníctvom a o vyporiadaní BSM vrátane elektronických návrhov na zápis v katastrálnom konaní so zníženým správnym poplatkom min.50%
• Notárska úschova peňazí a listín
• Spisovanie listín pri zakladaní a zmenách v obchodných spoločnostiach vrátane elektronických návrhov na zápis v obchodnom registri so zníženým súdnym poplatkom min.50%
• Spisovanie vyhlásení dlžníkov o súhlase s exekúciou – exekučné tituly pre veriteľov
• Registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv k hnuteľným veciam - NCRzp
• Registrácia do registra Partnerov verejného sektora - RPVS
• Osvedčovanie priebehov schôdzí, zhromaždení spoločností, dobrovoľných dražieb, prijímateľov 2%
• Osvedčovanie vyhlásení rôzneho druhu (napr. vydržania..)
• Spisovanie návrhov na dodatočné konanie o dedičstve
• Spisovanie plnomocenstiev a vyhlásení aj v anglickom jazyku
• Spisovanie iných listín, návrhov a podaní
• Poskytovanie právnych rád

Mimosúdne riešenie sporov v majetkových, manželských a dedičských veciach prostredníctvom mediátora
24.10.2017 12:34

Alžbeta
Dobrý deň prajem,

moja otázka : Matka býva v staršom rodinnom dome ktorý vlastní 3/4. V katastri 1/4 vlastní otcova sestra ktorá zomrela v roku 1983.
v dedičskom konaní asi robili chybu lebo stále 1/4 vlastní ona aj keď zomrela už dávno. Chceli by sme predať ten dom, z tohto dôvodu že matka už má 91 rokov dom je v zlom stave hlavne strecha, steny sú vlhké , v záhrade ona už nemôže pracovať.
Podľa môjho názoru dom je na zbúranie má pribl 100 rokov.
Obnoviť dedičské konanie neviem či budú mať záujem ke´d dom je na zbúranie. Počula som že výdavky na zbúranie môže vyjsť aj na 15000 €.
Pozemok vlastní len moja matka. Ako môžeme ďalej postupovať keď chceme predať tú nehnuteľnosť.

Za odpoveď vopred ďakujem.

S pozdravom

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň,
Ak vlastník nehnuteľnosti, Vaša teta zomrela a podiel z domu v 1/4 ostal neprejednaný, teda je stále v katastri nehnuteľností evidovaný na meno mŕtveho je potrebné ho prejednať v dedičskom konaní. Jedná sa o dodatočné konanie o dedičstve, ktoré začne ten súd, ktorý viedol pôvodné dedičské konanie, a to na základe návrhu dediča, teda dedičov Vašej tety alebo na podnet. Podnet na začatie dodatočného konania o dedičstve môže podať aj nie dedič, teda aj Vaša mama, vy, dokonca aj starosta obce či notár. Obidva úkony, či už návrh alebo podnet, by mali obsahovať údaje dedičov a označenie majetku,, ktorý sa žiada prejednať, s pripojeným pôvodným dedičským rozhodnutím alebo úmrtným listom tety, spoluvlastníčky domu. Ak už v čase prejednania dedičstva bude dom zbúraný, prejedná sa len pozemok pod domom. V dodatočnom konaní o dedičstve dedičia môžu o dedičstve uzatvoriť dohodu, teda sa dohodnú, kto podiel v 1/4 z domu zdedí. Toto uznesenie o dedičstve vydané notárom zašle notár na kataster nehnuteľností, ktorý vykoná zápis na liste vlastníctva v prospech žijúceho dediča Vašej sestry. No a Vaša sesternica, či bratranec evidovaný na liste vlastníctva v 1/4 spolu s Vašou matkou v 3/4 môžu kúpnou zmluvou predať dom s pozemkom, resp. len pozemok, ak už v čase jeho predaja nebude existovať.
V každom prípade by som Vám odporučila dodatočné konanie o dedičstve čo najskôr začať, či už na základe návrhu alebo podnetu. Lebo, aj keď dom zbúrate, k pozemku pod domom a okolo neho, bude v katastri nehnuteľností stále evidovaná zosnulá teta.
S úctou Vaša notárka
24.10.2017 12:24

juraj
dobry den
1,moze jeden z manzelov darovat 1/2 domu ak dom patri do bezpodieloveho spoluvlastnictva
2,ako sa bude riesit dedicske konanie ak porucitel zomrel a na dedicske konanie pride niekto s darovacou zmluvou
3,aky bude dalsi postup ak o rok po dedicskom konani pride niekto s darovacou zmluvou
za odpoved vopred dakujem
26.09.2017 19:11

Michaela
Dobry den,zaujimalo by ma kde sa mam obratit ci zacalo alebo uz preslo dedicske konanie.Otec zomrel v januari 2017 a do dnesneho dna sme neboly zo sestrou upovedomenio dedickom konani.Mame obavy ze otcova priatelka,ktora nas nemala rada,nas neuviedla ako deti zosnuleho.Dakujeme.

Odpoveď od poradnaBM:
Dobrý deň.
Konanie o dedičstve v SR začína ex offo, z úradnej moci, teda aj bez iniciatívy dediča, súd ho začne aj bez návrhu. Matričný úrad v obvode ktorého poručiteľ zomrel zašle oznámenie o úmrtí okresnému súdu podľa posledného trvalého pobytu poručiteľa. Súd bezodkladne potvrdí prijatie toho oznámenia a poverí notára ako súdneho komisára konanie o dedičstve prejednať. Notár po lustrácii v zbierke závetov a informácii z obecného úradu posledného trvalého pobytu predvolá na spísanie zápisnice o predbežnom vyšeterení niektorého z dedičov, zväčša toho najbližšieho príbuzného, ktorý sa postaral o pohreb poručiteľa a ktorý je uvedený práve v oznámení o úmrtí. Ak táto osoba v zápisnici prehlási, že poručiteľ žiaden majetok nezanechal, notár, po vykonanej lustrácii na katastrálnom portále, centrálnom depozitári a v elektronickom systéme bánk, môže konštatovať že poručiteľ žiaden majetok nezanechal a preto uznesením konanie zastaviť. Ak zanechal poruč. majetok nepatrnej hodnoty (napr. menší zostatok na účte), môže tento majetok vydať osobe ktorá sa postarala o pohreb a konanie súčasne zastaviť. V takomto prípade sa nenariaďuje pojednávanie a dedičstvo sa neprejednáva, lebo žiaden majetok ani nie je. Ale toto uznesenie notára o zastavení konania má byť doručené všetkým známym dedičom.
Preto, vo Vašom prípade, ak bola družka Vášho otca uvedená v oznámení o úmrtí, mohla byť zápisnica spísaná s ňou, prípadné uznesenie o zastavení konania malo byť doručené aj Vám, ako dedičom v 1. ded. skupine. Ak nedošlo k zastaveniu konania a aj keby Vás ako neopomenuteľných dedičov "zatajila" notár je povinný zisťovať dedičov. V každom prípade by som Vám odporúčala obrátiť sa na miestne príslušný súd podľa trvalého pobytu Vášho otca a informovať sa ako dedička o stave konania o dedičstve.
Vaša notárka
25.09.2017 20:57

Majo
Dobrý deň.Chcel by som si vyjasnit nezrovnalosť,s kt. Sa už dlhšiu dobu zapodievam.Babka Terka mala sestru Paulu kt.sa vydala za manzela ,kt.bol o 30 rokov starsi,cize v case svadby mal viac ako 65 r.Deti nemali.Manzel zomrel a dedila iba manzelka.(babkina sestra Paula).Moja babka Terka mala manzela v USA,kt.tam aj zomrel. Pred jeho odchodom do USA stihli splodit jedineho syna-mojho otca Jana .Ten mal cca 10 deti.Zomrel mlady v r.1965.Dedili sme po ňom mi_jeho deti.Cize ho prezila vlastna matka(moja babka Terka),kt.zomrela v r.1976.Po nej dedil najstarsi brat,kde sa mu vsetci vypisali,aby to islo na jedneho vlastnika.Babkina sestra Paula zomrela v r.1989.Dedil po nej Štat ,čiže odúmrť.Dovod bol taky ,ze je bezdetna a nema deti.Na dedicskom konani bola aj nasa mamka(manzelka mojho otca,kt.zomrel v 1965).Tej dali zaplatit dlhy,pohreb a vsetky naklady s tym spojene ,ale majetok dali na Štat.Paradox bol taky,že asi 10 mesiace pred jej smrtou ich vyhodili z domov (moju mamku s detmi z jedneho domu a tetu Paulu z druheho domu nachadzajucich sa na rovnakej ulici z dovodu buducej vystavby cestnej kominikacie).Mamke dali 1 izb.byt a tetu Paulu dali do domu seniorov,kde aj skonala.Dovtedy sme sa o nu starali mi od r.1976(ked zomrela babka Terka).Teraz sme na portali objavili par pozemkov,ktore by sme chceli v dodatocnom konani o dedicstvo ziskat.Umrtne listy,listiny,dokazy ,dedicske rozhodnutia mame vsetky.Mame narok dedit po tete ,alebo to pripadne statu?Dakujem za odpoved.S pozdravom Majo
15.09.2017 08:32