Súvisiace aktivity


Súčasná právna úprava vyporiadania dlhov, predlženého dedičstva a likvidácie dedičstva je pomerne strohá a azda z tohto dôvodu aj skúsenosť súdov a notárov s týmito úkonmi v dedičskom konaní nie je veľká. Tento stav je zrejme aj dôvodom nedostatku slovenskej judikatúry, ako aj odbornej literatúry v oblasti likvidácie dedičstva a prechodu dlhov. V podmienkach dedičského konania na Slovensku tak nachádzame dva javy – minimálna prax súdnych komisárov z dôvodu nedostatočnej právnej úpravy a súčasne nedostatok judikatúry a literatúry na tému „riešenie dlhov“, ktoré sa dostávajú do vzájomnej interakcie v „bludnom kruhu“.
JUDr. Miriam Imrich Breznoščáková, PhD.

člen Prezídia NKSR,
mediátor,
člen Vzdelávacej komisie NKSR,
člen Medzinárodnej skupiny Prezídia NKSR,
externý člen Pedagogického zboru Justičnej akadémie SR,
mbreznoscakova@gmail.com


Životopis SK            Životopis EN
Publikácia o cezhraničných dedičstvách poskytuje komplexný výklad najdôležitejších ustanovení kolíznych noriem s cezhraničným prvkom v súčasnej národnej právnej úprave Slovenska, ako aj výklad najdôležitejších ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve, s orientáciou na činnosť notárov a súdov v dedičských konaniach s cezhraničným prvkom. Publikácia je členená na súčasnú platnú kolíznu právnu úpravu cezhraničných dedičstiev, na výklad ustanovení Nariadenia o cezhraničných dedičstvách, ktoré sa bude vzťahovať na konania o dedičstvách s cudzím prvkom po poručiteľoch zomretých od 17. augusta 2015. V neposlednom rade upozorňuje čitateľa na legislatívne zmeny, ktoré Nariadenie o cezhraničných dedičstvách prinieslo do našej národnej legislatívy ako dopad na činnosť notárov a súdov.
Vzdelávanie notárov


Školenie notárov - jeseň 2013 - PDF
Školenie notárov - 05.06.2015 - PDF
Školenie Justičnej akadémie - 09.09.2015 - PDF
Školenie notárov v Košiciach- 05.10.2015 - Odkaz
Školenie notárov JA SR - 8-9.2. 2016, Omšenie - DOC
1. cezhraničný seminár EÚ - 19.02.2016 , Omšenie - PDF, fotka, dotazník
2. cezhraničný seminár EÚ - 17.03.2016 , Ostrava - pozvánka
3. cezhraničný seminár EÚ - 14.04.2016 , Žilina - pozvánka
4. cezhraničný seminár EÚ - 26.05.2016 , Brno - pozvánka
5. Národný seminár EÚ - 15.06. - 16.06.2016 o cezhraničnom dedení, Košice - pozvánka
1. Odborný seminár pre sudcov a notárov, Omšenie 08.02. - 09.02.2016 - info, fotka
Odborný seminár pre zamestnancov súdov v dedičskej agende, Omšenie 21.9.2016 - pozvánka
Odborný seminár pre advokátskych koncipientov o dedičskom procese a dedičskom práve, Tále 24.09.2016 - pozvánka
CROSSUM (Cross-border Succession Matters)záverečná konferencia 11.10.2016, Bratislava - program
Seminár Wolters Kluwer, s.r.o. na tému:Aktuálne zmeny v dedičskom konaní - 23.11.2016, Bratislava - program
II. Medzinárodná konferencia ARMS - Rodinná mediácia v kontexte aktuálnej právnej úpravy - 24.-25.11.2016, Bratislava - program
Cezhraničný seminár NK ČR na tému - Nařízení EU o přeshaničním dědictví, Evropa pro notáře, Notáři pro Evropu - pátek 13. ledna 2017 - program
Seminár Wolters Kluwer, s.r.o. na tému: Aktuálne zmeny v dedičskom konaní - 23.01.2016, Košice - program
Cezhraničný seminár ERA a Justičnej akdémie SR n atému "Cross-border successions the new Succession Regulation in legal practice", 2.-.3.3.2017, Omšenie
Odborný seminár pre sudcov Justičnej akadémie SR na tému: Rozhodovacie problémy v dedičskom konaní", 15. máj 2017 – 16. máj 2017, OmšenieVzdelávanie notárskych koncipientov


Základný kurz 2015
Zdokonaľovací kurz 2015

Základný kurz 2016
Zdokonaľovací kurz 2016
Základný kurz 2017
Zdokonaľovací kurz 2017Vlastné vzdelávanie


Seminár vo Viedni o implementácii Európskeho nariadenia o dedičstvách - PDF
Zasadnutie Európskej justičnej siete Brusel 27.-.28.05.2015
CSP KS Košice 05.10.2015 - článok, fotka
Školenie sudcov a notárov JA SR - 8.2. 2016, Omšenie - DOC
Seminár k CSP a CMP - 31.03.-01.04.2016, Košice, Double tree by Hilton - pozvánka
Seminár k praktickým otázkam CSP - 28.09.2016, Košice, PaF UPJŠ - pozvánka
61. Zasadnutie Európskej justičnej siete Brusel 04.10. - 05.10.2016 - program
Školenie notárov - aplikačné problémy dedičského konania podľa CMP - 10.-12.11.2016, hotel Patria, Vysoké Tatry - pozvánkaPublikačná činnosť - odborná verejnosť


Odborné časopisy:
ARS NOTARIA:
www.notar.sk/Ars
Cezhraničné dedenie podľa nového Európskeho nariadenia - PDF
Dlhy pre poručiteľa - PDF
Konvokácia - PDF
Predlžené dedičstvo - PDF
Likvidácia dedičstva - PDF
Speňažovanie majetku v likvidácii dedičstva - PDF
Právo oznamovateľa na náhradu vecných nákladov v dedičskom konaní - PDF
Karlovarské právnické dni - PDF
Školenie s JUDr. Ladislavom Muzikařom

pripravované:
Dlhy poručiteľa a likvidácia dedičstva - NOVINKA - Link

Odborné publikácie:
vydavateľstvo Wolters Kluwer
NOVINKA Cezhraničné dedenie - (viac informácií)


Publikačná činnosť - laická verejnosť


Celoštátne denníky:

Pravda - Užitočná pravda XXII/236 www.pravda.sk
Hospodárske noviny - odkaz
Sme - odkaz

Vranovské noviny - Poradňa2015

2015-37.pdf
2015-38.pdf
2015-40.pdf
2015-41.pdf
2015-43.pdf
2015-44.pdf
2015-45.pdf
2015-46.pdf
2016

2016-02.pdf
2016-03.pdf
2016-04.pdf
2016-05.pdf
2016-06.pdf
2016-07.pdf
2016-10.pdf
2016-11.pdf
2016-12.pdf
2016-14.pdf
2016-16.pdf
2016-17.pdf
2016-19.pdf
2016-20.pdf
2016-21.pdf
2016-23.pdf
2016-24.pdf
2016-25.pdf
2016-26.pdf
2016-27.pdf
2016-28.pdf
2016-29.pdf
2016-30.pdf
2016-34.pdf
2016-40.pdf
2016-45.pdf
2016-46.pdf
2016-47.pdfChcete dať majetok deťom? Dá sa to aj darom či závetom - odkaz
Delíte si spoločný byt: dajte pozor na komplikácie - odkaz
28.9.2016 - Máte pôdu alebo les? Ako môžete svoj podiel predať - odkaz
20 otázok o dedičstve a dlhoch - odkazMedializačná činnosť


Rozhlas:
Rádio Regina - odkaz

Televízia:

STV2 - Relácia fokus
17.02.2011 - Dedičské spory
Odkaz

STV2 - Relácia fokus
02.06.2011 - Dedenie
Odkaz

STV2 - Relácia fokus
08.11.2012 - Pozemkové úpravy a osobitosti dedenia poľn. a lesnej pôdy
Odkaz

STV2 - Relácia fokus
09.04.2014 - Cezhraničné dedenie
Otázky moderátorky relácie Fokus na Cezhraničné dedenie
Odkaz

STV2 – Relácia fokus
25.09.2014 – Cezhraničné dedenie
Odkaz

STV2 – Relácia fokus
06.11.2014 – Cezhraničné dedenie
Odkaz

STV2 – Relácia fokus
12.03.2015 - Dlhy poručiteľa a predĺžené dedičstvo
Odkaz

STV2 – Relácia fokus
07.05.2015 - Dlhy poručiteľa
Odkaz

STV2 – Relácia fokus
24.09.2015 - Vplyv daru na dedenie
Odkaz

STV2 – Relácia fokus
15.12.2015 - Kúpne zmlúvy (vedľajšie dojednania)
Odkaz


Legislatívna činnosť národná


www.notar.sk/Notárskakomora/OrgányLegislatívna činnosť medzinárodná


www.notar.sk/Notárskakomora/OrgányMediácia


Výkon činnosti mediátora - osvedčenie z MSSR
Zákon o mediácii - http://www.epi.sk/

Osvedčenia o absolvovaní odbornej prípravy
Osvedčenie o účastni na seminári
Osvedčenie o získaní vzdelania s celošt. pôsobnosťou