Čo je to mediácia

Mediácia je jedným zo spôsobov mimosúdneho riešenia sporov, kde strany za pomoci neutrálnej, nestrannej a nezaujatej tretej osoby, osoby mediátora, riešia svoj spor vzájomnou dohodou výhodnou pre obe strany.

Cieľom mediácie a vzájomných rokovaní sporových strán je dospieť za asistencie mediátora k uzavretiu dohody „na mieru“.

Primárny cieľom je dosiahnutie stabilnej dohody alebo riešenia, pretože konsenzuálne riešenie sporu vzájomnou dohodou uľahčuje výkon rozhodnutia a zabraňuje recidívam sporov, čo je aj základným zmyslom mediácie.

Mediácia nie je viazaná na boj strán sporu, ale na hľadanie dobrého riešenia. Z tohto dôvodu pri mediácii vznikajú pomerne často netradičné riešenia. Tieto nové riešenia sú jednou z výhod mediácie, nakoľko prinášajú nielen vyššiu spokojnosť strán, ale aj vyššie úspory a nádeje.< br/> < br/> Mediáciu je možné využiť pred súdnym konaním, príp. rozhodcovským konaním, ako aj počas nich.Mediácia je vhodná na riešenie sporov:

kde sú klienti ochotní riešiť spor zmierlivo vzájomnou dohodou
kde sú vzťahy medzi stranami dlhodobého charakteru a záujmom je ich udržať aj do budúcna
kde chcú účastníci ušetriť čas a financie.Hlavné princípy mediácie:
dobrovoľnosť
dôvernosť
nestrannosť a neutralita
zmena súperenia na spoluprácu
prevzatie zodpovednosti
orientácia do budúcna.


Zákon o mediácii